سال چاپ 2018

شبیه سازی آماده مقالات مهندسی برق گرایش قدرت با نرم افزار متلب MATLAB مطلب MATHLAB

در این قسمت با توجه به سال انتشار مقاله، تعداد محدودی از مقالات شبیه سازی شده و آماده مهندسی برق گرایش قدرت با نرم افزار قدرتمند متلب که در سال 2018 انتشار یافته اند، آورده شده است.  جهت مشاهده مقالات آماده برق قدرت چاپ شده در سایر سال ها، به منو “شبیه سازی آماده متلب” در بالا و سپس “سال انتشار” مورد نظر مراجه نمایید. برای شبیه سازی های آماده بیشتر یا شبیه سازی مقالات و پروژه هایتان از  صفر طرق زیر اقدام نمایید.

توجه: این شبیه سازی های اماده برق قدرت، فقط در انحصار وب سایت ترجمه روز می باشد و در هیچ سایتی دیگری پیدا نمی شوند.
توجه: قبل از خرید، خروجی و گزارش کار برای اطمینان شما فرستاده خواهد شد.

تماس، تلگرام، واتس آپ، سروش و ایمیل جهت سفارش و ارسال فایل ها به صورت زیر است:

09027952876

tarjomehrooz@gmail.com

ای دی و یوزر نیم تلگرام جهت جهت سفارش و ارسال فایل ها:

http://www.telegram.me/tarjomehrooz

ای دی و یوزر نیم سروش جهت سفارش و ارسال فایل ها:

http://www.sapp.ir/trooz


کد 18m1: 

موضوعات مقاله  کیفیت توان، کنترل توان راکتیو، ادوات فکتس و نا متعادلی بار است

عنوان مقاله:

An improved control method for unified power quality conditioner with unbalanced load

چکیده:

This paper proposes an improved control method for Unified Power Quality Conditioner (UPQC) with unbalanced load. In UPQC, shunt APF is overburdened when it alone supplies total load reactive power. PAC method aims at effective utilization of series and shunt APFs by sharing reactive power burden between the two. In presence of unbalanced load, existing PAC methods can lead to circulation of reactive power between two APFs and thereby result in overloading of UPQC. Also, due to unbalanced compensating currents, DC link voltage contains second order oscillations, which deteriorates source current quality. In this work, a new PAC method is proposed, which avoids circulation of reactive power and unnecessary VA burden on UPQC. To suppress DC link voltage oscillations, proposed control employs a ‘mean block’ (moving average) at output of PI controller, which ensures balanced and harmonic free source currents. Also, a ‘percentage unbalance’ parameter has been proposed to quantify the unbalance in three phase quantities. Performance of proposed UPQC system is tested in the presence of non-linear, reactive and unbalanced loads. Dynamic performance of system is studied during grid disturbances such as voltage sag, swell, and change in load. Real time simulation carried out in Opal-RT validate the effectiveness of proposed method. The electrical circuit of UPQC is simulated with sub-microsecond time step on FPGA based computational engine of Opal-RT for better verification of the proposed control

دانلود مقالهکد 18m2: 

موضوعات مقاله  کیفیت توان، شبکه توزیع، ادوات فکتس و کنترل توان راکتیو است

عنوان مقاله:

Single-Phase to Three-Phase Unified Power Quality Conditioner Applied in Single Wire Earth Return Electric Power Distribution Grids

UPFC تک فاز به سه فاز به کار رفته در شبکه های توزیع توان الکتریکی با تک سیم برگشت زمین

چکیده:

این مقاله در ارتباط با  به کارگیری  یک  سیستم محلی سه فاز چهار سیمه (3p4w) سیستم توزیع الکتریکی(EPDS) با استفاده از یک ساختار بهساز کیفیت توان یکپارچه تک فاز به سه فاز می باشد که UPQC نامیده میشود. این ساختار برای مصارف کاربردی در مناطق روستایی یا دور افتاده که به دلایل اقتصادی تنها EPDS هایی دوسیمه با مصرف کننده های تکفاز  قابل دسترس هستند، ارائه می گردد. از آنجایی که استفاده از بارهای سه فاز در این مناطق رو به افزایش است، دسترسی به یک سیستم توزیع سه فاز ضروری است . با اتخاذ یک استراتژی جبران دو گانه، UPQC تکفاز به سه فاز پیشنهاد میشود که  توانایی اخذ توان از شبکه برق تک فاز با جریان سینوسی و هم فاز با ولتاژ را داشته، و دارای ضریب قدرت بالا است . همچنین این سیستم قادر است هارمونیک های ولتاژ شبکه را حذف کند و سایر اختلالات، از جمله کمبود ولتاژ (voltage sag) را جبران نماید بنابراین، یک سیستم سه فاز چهار سیمه با ولتاژ تنظیم شده و متعادل سینوسی با محتوای هارمونیکی کم برای بارهای تکفاز و سه فاز فراهم می گردد. یک تجزیه تحلیل پخش توان به منظور کمک به طراحی مبدلهای قدرت از طریق مبدل های سری و موازی انجام میشود. نتایج شبیه سازی در محیط سیمولینک متلب برای تایید این طرح پیشنهادی ، همچنین ارزیابی عملکرد استاتیکی و دینامیکی ساختار پیشنهادی انجام می گردد.

Abstract—This paper deals with the deployment of a local three-phase four-wire (3P4W) electrical power distribution system (EPDS), using a single- to three-phase unified power quality conditioner (UPQC) topology, called UPQC-1Ph-to-3Ph. The topology is indicated for applications in rural or remote areas in which, for economic reasons, only EPDS with single wire earth return are accessible to the consumer. Since the use of three-phase loads is increasing in these areas, access to a three-phase distribution system becomes preponderant. By adopting a dual compensation strategy, the proposed UPQC-1Ph-to-3Ph is able of draining from the single-phase electrical grid a sinusoidal current and in phase with the voltage, resulting high power factor. Furthermore, the system is also able to suppress grid voltage harmonics, as well as to compensate for other disturbances, such as voltage sags. Thus, a 3P4W system with regulated, balanced and sinusoidal voltages with low harmonic contents is provided for single- and three-phase loads. An analysis of the power flow through the series and parallel converters is performed in order to aid the designing of the power converters. Experimental results are presented for validating the proposal, as well as evaluating the static and dynamic performances of the proposed topology
Index Terms— Dual Compensation Strategy, rural and remote areas, single-wire earth return (SWER), unified power quality conditioner UPQC

دانلود مقالهکد 18m3: 

موضوعات مقاله  کیفیت توان، ادوات فکتس، الکترونیک قدرت و کنترل توان راکتیو است

عنوان مقاله:

Design and Performance Analysis of Three-Phase Solar PV Integrated UPQC

چکیده:

Abstract—This paper deals with the design and performance analysis of a three-phase single stage solar photovoltaic integrated unified power quality conditioner (PV-UPQC). The PV-UPQC consists of a shunt and series connected voltage compensators connected back to back with common DC-link.The shunt compensator performs the dual function of extracting power from PV array apart from compensating for load current harmonics. An improved synchronous reference frame control based on moving average filter is used for extraction of load active current component for improved performance of the PV-UPQC. The series compensator compensates for the grid side power quality problems such as grid voltage sags/swells. The compensator injects voltage in-phase/out of phase with point of common coupling (PCC) voltage during sag and swell conditions respectively. The proposed system combines both the benefits of clean energy generation along with improving power quality. The steady state and dynamic performance of the system are evaluated by simulating in Matlab-Simulink under a nonlinear load. The system performance is then verified using a scaled down laboratory prototype under a number of disturbances such as load unbalancing, PCC voltage sags/swells and irradiation variation
Index Terms—Power Quality, shunt compensator, series compensator, UPQC, Solar PV, MPPT

دانلود مقالهکد 18m4: 

موضوعات مقاله دینامیک سیستم های قدرت، انرژی های نو، نا متعادلی ولتاژ، احیا کننده ولتاژ دینامیکی، کنترل توربین بتادی DFOG، کیفیت توان، DVR و کنترل توان راکتیو است

عنوان مقاله:

Improving network voltage unbalance levels by controlling DFIG wind turbine using a dynamic voltage restorer

چکیده:

This paper proposes a method to compensate the network voltage unbalance using the doubly fed induction generator (DFIG) wind turbine connected to a dynamic voltage restorer (DVR). In the configuration employed, a DVR based on a voltage-source converter is connected in series between the generator and the grid. The proposed control uses symmetrical components to calculate the negative sequence current to be injected in the network to compensate the voltage unbalance at the Point of Common Coupling (PCC), and the voltage to be applied at the stator, to avoid torque oscillations. The contribution of this paper consists on proposing a coordinated strategy for compensating the voltage unbalance at PCC and avoiding torque oscillations in the machine. Due to the coordinated use of all resources available for compensation, the proposed method increases the operational range of the existing methods. Basically, the strategy of the proposed method consists on using the remain capacity of the grid side converter of the DFIG for injecting compensating current and, when it reaches its limit, the rotor side converter is controlled to inject compensating current through the machine stator to the grid. The torque oscillations due to the unbalanced operation of the machine is avoided by applying a series voltage by the DVR. Simulation results have validated the proposed method, which maximizes the compensation at the PCC voltage unbalance and guarantees the machine operation with low oscillation in the electromagnetic torque

دانلود مقالهکد 18m5: 

موضوعات مقاله دینامیک سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت، کیفیت توان و کنترل توان راکتیو است.

عنوان مقاله:

Frequency Control of Island VSC-HVDC Links Operating in Parallel with AC Interconnectors and Onsite Generation

چکیده:

Abstract–The main scope of this paper is to propose a suitable frequency control scheme for high voltage dc links (HVDC) based on voltage source converters (VSCs), operating in island systems with on-site conventional generation and external ac interconnectors. The proposed droop-type and inertia emulator is built upon the power synchronization control (PSC) concept, where grid synchronization is achieved without the need of a dedicated synchronization unit. The dynamics of the proposed PSC-based scheme are assessed both in frequency and time domain, utilizing a realistic study-case system, which corresponds to the current planning for the interconnection of Crete to the Greek mainland system, involving ac and dc interconnectors operating in parallel with conventional local thermal units. To demonstrate the benefits offered by the proposed controller in the context of frequency response, a detailed average value model is developed for the VSC-HVDC link in Matlab/Simulink, where severe contingencies are simulated, such as the sudden loss of the external ac interconnector or local generation, leading from mainland grid-connected to islanded operation
Index Terms— High voltage dc transmission, frequency response, power synchronization control, inertia emulation, voltage source converter

دانلود مقالهکد 18m6: 

موضوعات مقاله الکترونیک قدرت و مبدل چند سطحی است.

عنوان مقاله:

A multi-loop control technique for the stable operation of modular multilevel converters in HVDC transmission systems

چکیده:

A multi-loop control strategy based on a six-order dynamic model of the modular multilevel converter (MMC) is presented in this paper for the high-voltage direct current (HVDC) applications. For the initial analysis of the operation of MMC, a capability curve based on active and reactive power of the MMC is achieved through a part of the six order dynamic equations. According to the MMC’s control aims, the first loop known as the outer loop is designed based on passivity control theory to force the MMC state variables to follow their reference values. As the second loop with the use of sliding mode control, the central loop should provide appropriate performance for the MMC under variations of the MMC’s parameters. Another main part of the proposed controller is defined for the third inner loop to accomplish the accurate generation of reference values. Also, for a deeper analysis of the MMC’s dc link voltage stability, two phase diagrams of the dc-link voltage are assessed. Matlab/Simulink environment is used to thoroughly validate the ability of the proposed control technique for control of the MMC in HVDC application under both load and MMC’s parameters changes

 

دانلود مقالهکد 18m7: 

موضوعات مقاله الکترونیک قدرت و مبدل چند سطحی است.

عنوان مقاله:

Combination of Flywheel Energy Storage System and Boosting Modular Multilevel Cascade Converter

چکیده:

Abstract—This paper deals with a pulsed power supply system combining flywheel energy storage system (FESS) and a modular multilevel cascade converter (MMCC) for power compensation in performing rapid excitation of highly inductive and pulsed heavy loads. The FESS system consists of an induction motor with a flywheel to store kinetic energy. Parallelly connected capacitors cause self-excitation phenomena in an induction motor, and it works as an induction generator. Furthermore, the induction generator generates more than twice of electric power of its rated value for a short time. We can apply the proposed FESS to particle accelerators for physics experiments or medical
use, and plasma shape and position control in pulsed nuclear fusion devices that require pulsed high-power. In addition, the coils in these applications that generate magnetic fields have large inductances. In plasma control and repetitive operation applications, it is necessary to change current rapidly. We can realize high-speed current control by using the proposed MMCC which can output a voltage higher than the input voltage. By combining the FESS and MMCC, a power supply may be realized with the ability to implement rapid current control while compensating for large power consumption and without significant load disturbance on the power grid

Index Terms—modular multilevel cascade converter, flywheel energy storage, induction generator, accelerator, tokamak

دانلود مقالهکد 18m8: 

موضوعات مقاله الکترونیک قدرت و مبدل چند سطحی است.

عنوان مقاله:

Natural Frame Control of Single-Phase Cascaded H-Bridge Multilevel Converter Based on Fictive-Phases Construction

چکیده:

Abstract—In this paper, a novel natural frame control is proposed for a single-phase cascaded H-bridge (CHB) multilevel converter. Natural frame control can acquire sinusoidal current waveform and achieve the balanced control of dc-link voltage without phase-locked loop or any coordinate transformation. Compared with conventional
single-phase dq control, it only needs an imaginary voltage component without requiring an imaginary current
component, which can eliminate additional current delay. Moreover, a new imaginary voltage construction method,
referred to as fictive-phase construction (FPC), based on phase leading is presented. The delay time of FPC is
only 1.67 ms theoretically under the condition of 50-Hz frequency, which is faster than the existing delay time of 5 or 3.33 ms. This effectively improves the real-time performance of the system when grid voltage fluctuates. Simulation and experimental results for a three-cell CHB converter validate the proposed control method

Index Terms—Cascaded H-bridge (CHB), fictive-phases construction (FPC), multilevel converter, natural frame
control

دانلود مقالهکد 18m9: 

موضوعات مقاله الکترونیک قدرت و مبدل چند سطحی است.

عنوان مقاله:

Analysis of star and delta connected modular multilevel cascaded converter-based STATCOM for load unbalanced compensation

چکیده:

This paper compares the operating capabilities of STATCOMs based on Modular Multilevel Cascaded Converters (MMCC) using star and delta connections, with special attention to unbalanced load compensation. Zero sequence voltage for star connection, and zero sequence current for delta, need to be applied to overcome the phase cluster DC-voltage unbalance. Expressions are derived for both zero sequence elements as functions of the degree of load unbalance defined as the ratio of negative to positive sequence load current. They show that the zero sequence voltage in star connection reaches a very high level as the degree of load unbalance increases, making the MMCC DC-link voltage too high for correct functioning. However the delta connected MMCC can cope with the high level of load current unbalance. Experimental results are presented to validate this analysis

دانلود مقالهکد 18m10: 

موضوعات مقاله الکترونیک قدرت و مبدل چند سطحی است.

عنوان مقاله:

Medium-Voltage Vector Control Induction Motor Drive at Zero Frequency Using Modular Multilevel Converter

چکیده:

Abstract—Conventional modular multilevel converter (MMC) has severe limitation to operate at low frequency for the application of variable-speed induction motor drive. Fluctuation of sub-module (SM) capacitor voltage increases rapidly as the motor speed decreases with rated torque. Finally, it becomes impractical to operate the motor at zero frequency. Recently, MMC based medium voltage induction motor drive has been proposed to tackle this problem without additional circulating current [21]. However, it does not solve the problem near zero frequency with nonzero motor torque. This paper proposes new method to solve this problem of high peakto- peak voltage ripple of SM capacitor at all frequencies including zero frequency. Vector control strategy for induction motor is adopted here to have accurate control of torque near zero frequency. First, the problem of low frequency operation is analyzed. Then the solution is proposed analytically. The proposed control technique and overall performance of the drive have been verified through experimental results
Index Terms—Capacitor voltage ripple, medium-voltage drive, modular multilevel converter, zero frequency

دانلود مقالهکد 18m11: 

موضوعات مقاله الکترونیک قدرت، کنترل توان مستقیم، یکسو کننده، PWM، نوسانات ولتاژ DC و نامتعادلی شبکه است.

عنوان مقاله:

Direct Power Control of Pulse Width Modulated Rectifiers without DC Voltage Oscillations under Unbalanced Grid Conditions

چکیده:

Abstract—Direct power control with space vector modulation (DPC-SVM) features simple structure, fast dynamic performance and little tuning work. However, conventional DPC-SVM can not achieve accurate power control under unbalanced grid conditions. A modified DPC-SVM is thus proposed for accurate power control under both ideal and unbalanced grid conditions. Though power control accuracy is improved when compared with conventional DPCSVM, it still suffers highly distorted grid current and DC voltage oscillations with an unbalanced network. Therefore, a power compensation method is subsequently derived aiming at the following targets: eliminating DC voltage oscillations, achieving sinusoidal grid current and obtaining unity power factor. To that end, average grid-side reactive power and oscillations in converter-side active power are controlled as zero by simply adding a compensation to original power reference. Additionally, the proposed
method does not require extraction of positive sequence or negative sequence component of grid voltage. Compared with conventional DPC-SVM in ideal grid, only additional compensation of power reference is required. As a result, control performance can be significantly improved without substantial increase of complexity. The superiority of the proposed method over the prior DPC-SVM is validated by both simulation and experimental results obtained on a two-level PWM voltage source rectifier
Index Terms—Predictive power control, power compensation, unbalanced grid

دانلود مقالهکد 18m12: 

موضوعات مقاله جایابی DG، رشد بار، سیستم های توزیع، تعیین اندازه و محل تولید پراکنده، برنامه ریزی سیستم های قدرت، هرمونیک، کیفیت توان، بهینه سازی و بهره برداری سیستم های قدرت است.

عنوان مقاله:

Optimal sizing and location of renewable energy based DG units in distribution systems considering load growth

تعیین سایز و مکان بهینه DG های تجدیدپذیر در شبکه توزیع با درنظر گرفتن بارهای غیرخطی و رشد بار

چکیده:
در سالهای اخیر به منظور کاهش مصرف سوختهای فسیلی به عنوان منبع اصلی آلودگیهای زیستمحیطی، توجهات به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر همانند انرژی بادی و خورشید بیشتر گشتهاست. یکی از چالشهای اساسی در مواجهه با تولیدات بادی و خورشیدی خاصیت عدم قطعیت آنهاست که ناشی از طبیعت تصادفی سرعت باد و تابش خورشید است. بنابراین عدمقطعیتهای موجود در واحدهای تولیدی خورشیدی و بادی باید در پروسه برنامهریزی سیستمهای توزیع مدنظر قرار گیرد. در این پژوهش برای درنظر گرفتن عدم قطعیتها در توان خروجی منابع انرژی تجدیدپذیر، فرمولبندی جدیدی برای یافتن مکان و سایز بهینهی واحدهای بادی و برای یافتن مکان و )PSO خورشیدی در سیستم توزیع پیشنهاد گشتهاست. بدین منظور الگوریتم اجتماع ذرات )  مورد استفاده قرار گرفتهاست. هدف اصلی )fuel cell( سایز بهینه واحدهای بادی، خورشیدی و سلول سوختی تلفات توان، هزینه کل واحدهای تولید پراکنده )شامل ،)THD( این پژوهش کمینه کردن اعوجاج هارمونیک کل هزینههای سرمایهگذاری، جایگزینی، بهرهبرداری و نگهداری( و انتشار گازهای گلخانهای است. انواع مختلف بارها شامل بارهای خطی و غیرخطی و همچنین رشد بار در طول سالیان مختلف نیز در مدلسازیها در نظر گرفته برای مطالعه مورد IEEE شدهاست. به منظور نشان دادن کارکرد الگوریتم پیشنهادی، از شبکه توزیع 11 شینه استفاده قرار گرفتهاست. نتایج این پژوهش نشان میدهد که استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به طور قابل ملاحظهای آلودگیهای ناشی از گازهای گلخانهای را کاهش میدهد. علاوه براین نتایج شبیهسازی نشان میدهد که برای حفظ ولتاژ شبکه در محدوده مجاز و تامین پایدار بارهای شبکه )باتوجه به رشد بار در سالیان مختلف( در برخی سالها بایستی تعدادی واحد تولید پراکنده دیگر نیز به شبکه اضافه گردد.

In recent years, scientists have extensively focused on renewable energy resources such as wind power and solar units to reduce the consumption of fossil fuels as the main source of environmental pollutions. One of the main challenges for the production of wind and solar energies is that they often involve uncertainties due to the stochastic natures of wind speeds and solar radiation. Therefore, the existing uncertainties in the resources of wind and solar units must be considered in the planning procedure of distribution systems for having a reliable performance. To consider uncertainties in the output power of renewable energy resources, a new formulation is proposed to determine the optimal location and sizing of solar and wind units in the distribution system. To achieve this, Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm as a robust technique is employed to find the best location and sizing of wind, solar and fuel cell units in the distribution system. The main objective of the present work is to minimize the Total Harmonic Distortion (THD), the total power losses, the total cost of DG units (including investments, replacement, operation and maintenance costs) and greenhouse gas emissions. Different types of loads such as linear and non-linear loads as well as load growth are also considered in the distribution system. To demonstrate the effectiveness of the proposed algorithm, 31-bus test system is considered as the case study. Our findings show that the use of renewable energy resources significantly reduces the greenhouse gas emissions in the mentioned system. Furthermore, the simulation results reveal that DG units must be added at some years to keep the voltage within its allowable limits

Keywords: Distribution system, Particle swarm optimization, Renewable energy resources, Total harmonic distortion, Uncertainty

دانلود مقالهکد 18m13: 

موضوعات مقاله شبکه هوشمند، سیستم انتقال، کیفیت توان، کنترل توان راکتیو، آسیب پذیری، رله و حفاظت، بهینه سازی و بهره برداری سیستم های قدرت است.

عنوان مقاله:

Analysis and prediction of vulnerability in smart power transmission system: A geometrical approach

تحلیل و پیشبینی آسیب پذیری در سیستم انتقال توان هوشمند: روشی هندسی

چکیده:

The paper proposes a novel methodology to analyze and measure the impact of line tripping on grid vulnerability which may lead to cascade failure in smart power transmission system. The key contributions are analysis of current flow path and identification of critical line from normal to perturbed grid with the knowledge of grid topology. To achieve this two performance indices i.e. power flow index and vulnerability index have been defined on the bases of geometry of current flow path. A power flow index is defined to analyze impact of topological changes on current flow path and identify underloaded and overloaded lines. Probability of the critical line and the location of vulnerability center are identified by the vulnerability index. Analytically defined performance indices are applied analyzed and validate using the benchmark IEEE 30 bus power system. The critical line identified by proposed indices is also verified with the probabilistic framework. The proposed methodology allows to focus attention on the power grid vulnerable areas and can help the control system operator to investigate the changes in power flow on transmission lines and initiate the necessary corrective action. The methodology proposed in this paper can be used in security assessment and centralized monitoring of power flow in future smart grid wide area monitoring protection and control system

Keywords: Cascade link failure, Effective resistance, Gaussian distribution, Graph centrality, Laplacian Pseudo, Inverse (LPI), Power Flow Index (PFI), Transmission line system, Vulnerability Index (VI), Wide Area Monitoring Systems WAMS

دانلود مقالهکد 18m14: 

موضوعات مقاله بهره برداری سیستم های قدرت، تجزیه بنذرز، عدم قطعیت توان باد، برنامه ریزی تصادفی، قیود شبکه، پخش بار، در مدار قرار گرفتن واحد ها با قیود شبکه و شبکه هوشمند هستند.

عنوان مقاله:

Network-Constrained AC Unit Commitment Under Uncertainty: A Benders’ Decomposition Approach

مشارکت واحد AC با قیود شبکه تحت هدم قطعیت: روش تچزیه بندرز

چکیده:

Abstract—This paper proposes an efficient solution approach based on Benders’ decomposition to solve a network-constrained ac unit commitment problem under uncertainty. The wind power production is the only source of uncertainty considered in this paper, which is modeled through a suitable set of scenarios. The proposed model is formulated as a two-stage stochastic programming problem, whose first-stage refers to the day-ahead market, and whose second-stage represents real-time operation. The proposed Benders’ approach allows decomposing the original problem, which is mixed-integer nonlinear and generally intractable, into a mixed-integer linear master problem and a set of nonlinear, but continuous subproblems, one per scenario. In addition, to temporally decompose the proposed ac unit commitment problem, a heuristic technique is used to relax the inter-temporal ramping constraints of the generating units. Numerical results from a case study based on the IEEE one-area reliability test system (RTS) demonstrate the usefulness of the proposed approach
Index Terms—Benders’ decomposition, network-constrained ac unit commitment, stochastic programming, wind power uncertainty

دانلود مقاله


کد 18m15: 

موضوعات مقاله بهره برداری سیستم های قدرت، سیستم توزیع، انرژی های نو، شبکه هوشمند و فوتوولتاییک هستند.

عنوان مقاله:

Real-time implementation of optimal operation of single-stage grid interfaced PV system under weak grid conditions

اجرای زمان حقیق بهره برداری بهینه سیستم های PV‌ با شبکه تک حالته تحت شرایط شبکه ضعیف

چکیده:

در این مقاله به پیاده سازی سیستم خورشیدی (فتوولتائیک) یک طبقه متصل به شبکه سه فاز با عملکرد بهینه و با قابلیت کار به صورت فیلتر اکتیو موازی پرداخته می شود. رویکرد کنترلی بر اساس حداقل اختلاف مطلق لگاریتمی با روش فیلتر تطبیقی است. این امر باعث بهبود کیفیت توان در شبکه توزیع  شده و  اختلالات سمت شبکه نظیر اعوجاج ولتاژ، ولتاژ sag و ولتاژ swell را جبران می نماید. الگوریتم کنترلی پیشنهادی مزایایی از جمله عملکرد دینامیکی بهتر در حالت ماندگار در مقایسه با الگوریتم های رایج دارد. الگوریتم ردیابی نقطه توان ماکزیمم (MPPT) بر اساس آشفتگی و مشاهده (P&O) برای بهره برداری از حداکثر توان از آرایه PV به کار می رود. سیستم پیشنهادی در محیط سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی شده و سپس عملکرد آن با الگوریتم های رایج مقایسه می شود. شبیه سازی ها تحت شرایط کاری مختلف از جمله بار نامتعادل، جبران توان راکتیو، تابش خورشیدی متغیر انجام می گیرد.

Abstract: This study presents a real-time implementation of the optimal operation of a single-stage three-phase grid interfaced solar photovoltaic (PV) system with active shunt filter capabilities. The control approach is based on the least logarithmic absolute difference with an adaptive filtering technique. It serves manifold objectives of power quality improvements in the distribution network as well as grid side abnormalities such as voltage distortions, voltage sag and voltage swell. The proposed control algorithm has advantages of better steady state as well as dynamic performances as compared to conventional algorithms. The perturb and observe-based maximum power point tracking algorithm is used to harness crest power from the PV array. The proposed system is simulated in MATLAB/Simulink platform using Simscape power systems toolbox and its performance is compared with conventional algorithms. A prototype of the proposed system is developed in the laboratory and its responses are found satisfactory under various operating conditions such as load unbalancing, reactive power compensation, variable solar insolation, voltages distortion, voltage sag and voltage swell. The total harmonic distortions of grid currents and grid voltages are found within limits of an IEEE-519 standard

دانلود مقاله


کد 18m15: 

موضوعات مقاله الکترونیک قدرت، اینورتر، تشخیص خطا، شبکه عصبی مصنوعی، خودروهای برقی، کنترل با محوریت میدان، بهره برداری سیستم های قدرت، قابلیت اطمینان سیستم های قدرت، انرژی و بازار برق، داده کاوی، حفاظت هوشمند، ریز شبکه، تبدیل موجک، خفاظت ریز شبکه، درخت تصمیم گیری و آنتروپی موجک هستند.

عنوان مقاله:

Comparison of DC link current and stator phase current in inverter switching faults detection of PMSM drives in HEVs

مقایسه جریان لینک DC و جریان فاز استاتور در شناسایی خطاهای کلیدزنی اینورتر درایوهای PMSM در HEVها

چکیده:

چکیده-در این مقاله، یک روش مقاوم برای شناسایی خطاهای کوتاه اتصال اینورتر در کنترل میدان مغناطیسی (FOC) درایو موتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) که اغلب در وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی (HEV) به علت چگالی توان بالا و راندمان بالا استفاده می شود، معرفی کرده است. در روش پیشنهادی، یک روش تشخیص و حفاظت از خطا با استفاده از تبدیل موجک گسسته (DWT) و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ایجاد شده است. موجک Symlet2 برای انجام تحلیل جریان استاتور انتخاب شده و ضرایب DWT یِ جریان­های موتور به عنوان ورودی ANN برای تشخیص خطاهای اینورتر در درایوهای PMSM استفاده می شود. در HEV ها، خطاهای موتور می توانند آسیب های و حوادث دائمی را ایجاد کنند. بنابراین تشخیص زودهنگام خطاهای درایو PMSM در HEV توسط روش پیشنهادی ارائه خواهد شد. برای اجرای این روش، برنامه Matlab برای پردازش DWT یِ سیگنال ها استفاده می شود. جریان لینک­ DC و جریان فاز در تشخیص خطاهای کلیدزنی اینورتر مقایسه شده و نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی برای تشخیص خطا بسیار موثر است.

واژگان کلیدی: خطای کلید اینورتر، جریان لینک DC، تشخیص خطای مبتنی بر DWT، خودرو الکتریکی هیبریدی، شبکه های عصبی مصنوعی، میدان مغناطیسی کنترل شده PMSM

In this paper, a robust method for detection of inverter short circuit faults in field oriented control (FOC) of permanent magnet synchronous motor (PMSM) drive that is used frequently in hybrid electric vehicles (HEV) thanks to high power density and high efficiency is introduced. In the proposed method, a fault diagnostic and protection technique is developed by using discrete wavelet transform (DWT) and artificial neural network (ANN). The Symlet2 wavelet is selected to perform stator current analysis and the DWT coefficients of the motor currents are used as inputs of ANN for detecting inverter faults in PMSM drives. In HEVs, motor faults can cause permanent damage and accidents. So the early detection of PMSM drive faults in HEV will be provided by the proposed method. For implementing this method, the Matlab program is used to process DWT of signals. DC link and phase currents are compared in inverter switch faults detection and the results show that the proposed technique is very effective for fault diagnostic

keywords: Inverter switch fault, DC link current, DWT-based fault diagnosis, Hybrid electric vehicle, Artificial neural network, Field oriented controlled PMSM

 

دانلود مقاله


کلمات تخصصی این صفحه:
شبیه سازی آماده، شبیه سازی اماده، شبیه سازی اماده با متلب MATHLAB MATLAB مطلب، شبیه سازی اماده برق، شبیه سازی اماده مهندسی برق، شبیه سازی اماده برق قدرت، شبیه سازی اماده مهندسی برق، شبیه سازی اماده مهندسی برق قدرت، شبیه سازی انجام شده برق، شبیه سازی انجام شده برق قدرت، شبیه سازی با متلب، شبیه سازی با MATLAB متلب MATHLAB مطلب، شبیه سازی با گمز، شبیه سازی با GAMS، شبیه سازی با دیگسایلنت، شبیه سازی با DIGSILENT، شبیه سازی با پی اسکد، شبیه سازی با PSCAD، شبیه سازی با پی اسپایس، شبیه سازی با PSPICE، شبیه سازی با اچ اسپایس، شبیه سازی با HSPICE، شبیه سازی با پروتیوس، شبیه سازی با اچ اف اس اس، ، شبیه سازی با HFSS، شبیه سازی برق، شبیه سازی مقاله برق، شبیه سازی مقالات برق، شبیه سازی پروژه برق، ، شبیه سازی پروژه های برق، شبیه سازی برق قدرت، شبیه سازی مقاله برق قدرت، شبیه سازی مقالات برق قدرت، شبیه سازی پروژه برق قدرت، شبیه سازی پروژه های برق قدرت، شبیه سازی برق کنترل، شبیه سازی مقاله برق کنترل، شبیه سازی مقالات برق کنترل، شبیه سازی پروژه برق کنترل، شبیه سازی پروژه های برق کنترل، شبیه سازی برق الکترونیک، شبیه سازی مقاله برق الکترونیک، شبیه سازی مقالات برق الکترونیک، شبیه سازی پروژه برق الکترونیک، شبیه سازی پروژه های برق الکترونیک، شبیه سازی برق مخابرات، شبیه سازی مقاله برق مخابرات، شبیه سازی مقالات برق مخابرات، شبیه سازی پروژه برق مخابرات، شبیه سازی پروژه های برق مخابرات، شبیه سازی مکاترونیک، شبیه سازی مقالات مکاترونیک، شبیه سازی مقاله مکاترونیک، شبیه سازی مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقالات مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقاله مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقالات IEEE، شبیه سازی مقالات الزویر، شبیه سازی مقالات elsevier، شبیه سازی مقالات ای تریپل ای، شبیه سازی مقالات برق، شبیه سازی مقالات برق قدرت، متلب MATHLAB MATLAB مطلب، برق، برق قدرت، صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی برق، مهندسی برق قدرت،  مقاله برق، مقاله برق قدرت، مقاله برق با متلب، مقاله برق قدرت با متلب، مقاله برق با گمز، مقاله برق قدرت با گمز