آموزش و تدریس زبان

تدریس و اموزش کلیه زبان های خارجه مثل انگلیسی، عربی، فرانسوی و …توسط مدرسین مجرب و حرفه ای انجام می گیرد.

به صورت ویژه برای دانشجویان، اموزش و تدریس چگونگی ترجمه مقالات و کتب در دو هفته به صورت تضمینی انجام می گیرد.