پروژه برق قدرت

شبیه سازی با  PSCAD:

سفارش شبیه سازی سیستم 13 باس با نرم افزار پی اسکد که در مقاله زیر قابل مشاهده است

دانلود مقالهآموزش تجزیه بندرز (بیشتر مورد استفاده در نرم افزار گمز GAMS)

 

 

آموزش تجزیه بندرز با مثال (حل بندرز این مقاله) و کد گمز بندرز