سال چاپ 2016

 شبیه سازی آماده مقالات مهندسی برق گرایش قدرت با نرم افزار متلب MATLAB مطلب MATHLAB 

در این قسمت با توجه به سال انتشار مقاله، تعداد محدودی از مقالات شبیه سازی شده و آماده مهندسی برق گرایش قدرت با نرم افزار قدرتمند متلب که در سال 2016 انتشار یافته اند، آورده شده است.  جهت مشاهده مقالات آماده برق قدرت چاپ شده در سایر سال ها، به منو “شبیه سازی آماده متلب” در بالا و سپس “سال انتشار” مورد نظر مراجه نمایید. برای شبیه سازی های آماده بیشتر یا شبیه سازی مقالات و پروژه هایتان از طرق زیر اقدام نمایید.

توجه: قبل از خرید، خروجی و گزارش کار برای اطمینان شما فرستاده خواهد شد.

تماس، تلگرام، واتس آپ و ایمیل جهت سفارش:  

09027952876

tarjomehrooz@gmail.com

ای دی و یوزر نیم تلگرام جهت سفارش: 

http://www.telegram.me/tarjomehrooz
کد 16m1:

مقاله با موضوعات بهره برداری سیستم های قدرت، ذخیره ساز انرژی، بازار برق، باتری، دینامیک سیستم های قدرت و مشارکت واحد ها یا در مدار قرار گرفتن واحد ها است.

عنوان مقاله:

Frequency Dynamics Constrained Unit Commitment With Battery Energy Storage

مشارکت واحدها با قیود دینامیک فرکانس در حضور ذخیره‌ساز انرژی باتری

چکیده:

Abstract—The decline of system inertia due to the increasing displacement of synchronous units by renewable units has introduced a major challenge on the frequency dynamics management of a power system. This paper discusses how fast-response battery energy storages can be used to maintain the frequency dynamic security. Immediately following a generation loss, the injections of batteries are adjusted instantly to ensure minimum power imbalance in the system. This control strategy is included in a novel formulation of the frequency dynamics constrained unit commitment, in which the impact of wind uncertainty is dealt with using interval-based optimization. The reformulation-linearization technique is applied to reformulate the original nonlinear model as a mixed-integer linear programming problem. Case studies on a six-bus system and the modified RTS-79 system demonstrate that the proposed method guarantees frequency security while still preserving economy without curtailing wind generation

 

Index Terms—Unit commitment, frequency, inertia, primary frequency control, battery energy storage, wind uncertainty.

کاهش اینرسی سیستم به دلیل افزایش جابجایی واحدهای سنکرون توسط واحدهای تجدیدپذیر موجب چالش عمده‌ای برای مدیریت دینامیک فرکانس سیستم قدرت شده است. این مقاله نحوۀ بکارگیری ذخیره‌سازهای انرژی باطری با پاسخ سریع جهت حفظ امنیت دینامیک فرکانس را بحث می‌کند. فوراً پس از قطع تولید، تزریق باطری‌ها خیلی سریع تنظیم می‌شود تا حداقل میزان نامتعادلی توان در سیستم جبران شود. این راهبرد کنترلی در یک فرمول جدید در بهره برداری واحد مقید به دینامیک فرکانس گنجانده می‌شود، که در آن با استفاده از بهینه‌سازی مبتنی بر فاصلۀ زمانی بر تاثیر عدم قطعیت باد غلبه می‌شود روش خطی‌سازی فرمول‌بندی مجدد به منظور فرمول‌بندی مجدد مدل غیرخطی اصلی به صورت یک مسالۀ برنامه‌نویسی خطی عدد صحیح ترکیبی اعمال می‌شود. مطالعات موردی انجام گرفته روی یک سیستم شش باسه و سیستم اصلاح‌شدۀ RTS-79 نشان می‌دهد که این روش پیشنهادی تضمین‌کنندۀ امنیت فرکانس بوده و در عین حال بدون کاهش میزان تولید توان بادی باعث صرفه‌جویی اقتصادی هم می‌شود.

کلمات کلیدی– بهره برداری واحد، فرکانس، اینرسی، کنترل اولیۀ فرکانس، ذخیره‌سازی انرژی باطری، عدم قطعیت باد

دانلود مقالهحراج کد 16m2: فقط 82 هزار تومان

کد 16m2:

موضوعات مقاله کیفیت توان، کنترل توان راکتیو، تولید پراکنده، خارن شنت یا موازی، جایابی، بهینه سازی، الگوریتم، بازآرایی، شبکه توزیع شعای و دینامیک سیستم های قدرت و پایداری است.

عنوان مقاله:

Integrated approach of network reconfiguration with distributed generation and shunt capacitors placement for power loss minimization in radial distribution networks

روش ادغام بازآرایی شبکه  با در نظر گرفتن جایابی تولید پراکنده و خازن هاس موازی (شنت) برای کمینه سازی تلفات در شبکه های توزیع شعاعی

نویسندگان و سمت هایشان:

K. Muthukumar (Assistant Professor)a,∗, S. Jayalalitha (Associate Dean)baEEE/SEEE, SASTRA University, Tirumalaisamudram, Thanjavur, Tamilnadu, IndiaQ2bEIE/SEEE, SASTRA University, Tirumalaisamudram, Thanjavur, Tamilnadu, India

چکیده مقاله:

a b s t r a c t

This article presents the significance of efficient hybrid heuristic search algorithm(HS-PABC) based onHarmony search algorithm (HSA) and particle artificial bee colony algorithm (PABC) in the context ofdistribution network reconfiguration along with optimal allocation of distributed generators and shuntcapacitors. The premature and slow convergence over multi model fitness landscape is the main limitationin standard HSA. In the proposed hybrid algorithm the harmony memory vector of HSA are intelligentlyenhanced through PABC algorithm during the optimization process to reach the optimal solution withinthe search space. In hybrid approach, the exploration ability of HSA and the exploitation ability of PABCalgorithm are integrated to blend the potency of both algorithms. The box plot and Wilcoxon rank sumtest are used to show the quality of the solution obtained by hybrid HS-PABC with respect to HSA.Thecomputational results prove the integrated approach of the network reconfiguration problem along withoptimal placement and sizing of DG units and shunt capacitors as an efficient approach towards theobjective. The results obtained on 69 and 118 node network by proposed method and the standard HSAreveals the powerfulness of the proposed approach which guarantees to achieve global optimal solutionwith less iteration.

دانلود مقاله

حراج کد 16m2، فقط 84 هزار تومان:

820,000 ریال – خرید

توجه: شبیه سازی با الگوریتم های ژنتیک، PSO و ترکیب این دو الگوریتم انجام شده است و با الگوریتم خود مقاله شبیه سازی نشده است.کد 16m3: 

موضوعات مقاله برنامه ریزی، بهره برداری سیستم های قدرت، بازار برق و تولید پراکنده و انرژی های نو است.

عنوان مقاله:

Optimal Resources Planning of Residential Building Energy System

برنامه ریزی بهینه منابع سیستم انرژی خانگی مسکونی

چکیده:

این مقاله ، به  برنامه ریزی بهینه منابع در یک سیستم انرژی ساختمان مسکونی هوشمند، شامل فیوسل FC ، پنل های فتوولتائیک PV و باتری، می پردازد . یک سیستم مدیریت انرژی روز پیش­رو (EMS)  مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی علف های هرز مهاجم IWO برای مدیریت منابع مختلف به منظور  تعیین یک برنامه بهره برداری بهینه  برای منابع انرژی در هر فاصله زمانی برای به حداقل رساندن هزینه های بهره برداری یک سیستم انرژی ساختمان مسکونی هوشمند تعریف شده است. علاوه بر این، در این مقاله اثرات  فروش به شبکه و خرید از شبکه نیز در نظر گرفته شده است. تمام محدودیت های عملی  منابع انرژی و سیاست های شبکه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، تحلیل حساسیت ها روی  مقادیر قیمت های  برق و فاکتور فروش به شبکه (SGF) ، به منظور بهبود درک اثر پارامترهای کلیدی در سیستم اقتصادی CHP مسکونی، انجام شده اند. نشان داده شده است که سیستم پیشنهادی می تواند تمام خواسته الکتریکی و حرارتی از نقطه نظر اقتصادی را تامین کند. همچنین افزایش قیمت برق منجر به رشد قابل توجهی در استفاده از سیستم CHP ارائه کرده است.
کلمات کلیدی:  سیستم ترکیبی برق و حرارت (CHP)؛ تعرفه برق؛ سیستم مدیریت انرژی؛ خانه هوشمند

دانلود مقالهکد 16m4: 

موضوعات مقاله بهینه سازی، الگوریتم، پخش بار، ادوات فکتس، کیفیت توان، کنترل توان راکتیو و دینامیک سیستم های قدرت است.

عنوان مقاله:

Solution of optimal power flow with FACTS devices using a novel oppositional krill herd algorithm

روش پخش بار بهینه با ادوات فکتس با استفاده از الگوریتم جدید میگو

چکیده:

Krill herd algorithm (KHA) is a novel meta-heuristic approach that is influenced from the herding behaviour of the krill swarms searching for food or communication with each other. The proposed opposition based KHA (OKHA) is intended here, for solving the optimal power flow (OPF) problem of power system, incorporating flexible AC transmission systems (FACTS) devices, namely, thyristor controlled series capacitor and thyristor controlled phase shifter. In the proposed OKHA, the concept of opposition based population initialization and opposition based generation jumping are employed in the basic KHA to enhance its computational speed and convergence profile. The potential of the proposed OKHA is assessed, successfully, on modified IEEE-30 bus and IEEE-57 bus test power systems. The four different objective functions are formulated here that reflects the minimization of fuel cost, active power transmission loss, emission and combined economic and environmental cost, separately. Simulation results, presented in this paper, indicate that the proposed approach yields superior solution over the other popular methods surfaced in the recent state-of-the-art literature including basic KHA and alsoshow its effectiveness for the solution of OPF problem of power system equipped with FACTS devices

دانلود مقالهکد 16m5:

موضوعات مقاله سیستم کنترل، توربین باد، خطا، استاتکام، ادوات فکتس، الکترونیک قدرت و دینامیک سیستم های قدرت است.

عنوان مقاله:

A novel control system design to improve LVRT capability of fixed speed wind turbines using STATCOM in presence of voltage fault

طراحی یک سیستم کنترلی جدید برای بهبود قابلیتتوربین های باد با سرعت ثابت توسط استاتکام در حضور خطای ولتاژ

چکیده:

a b s t r a c t
The design and implementation of a new control system for reactive power compensation and mechanical torque, voltage regulation and transient stability enhancement for wind turbines equipped with fixed-speed induction generators (IGs) in power systems is presented in this study. The designed optimal linear quadratic regulator (LQR) controller provides an acceptable post fault performance for both small and large perturbations. Large disturbance simulations demonstrate that the designed controller enhances voltage stability as well as transient stability of the system during low-voltage ride-through transients and thus enhances the LVRT capability of fixed-speed wind generators. Further verifications based on detailed time-domain simulations are also provided. Calculations, simulations and measurements confirm how the increased STATCOM rating can provide an increased transient stability margin and consequently enhanced LVRT capability. A concept of critical clearing time has been introduced and its utility has been highlighted.

دانلود مقالهکد 16m6:

موضوعات مقاله، قابلیت اطمینان سیستم های قدرت، پیش بینی، سیستم توزیع، خروجی و خرابی سیستم است.

عنوان مقاله:

Reliability forecasting models for electrical distribution systems considering component failures and planned outages

مدل های پیش بینی قابلیت اطمینان برای سیستم های توزیع الکتریکی با در نظر گرفتن خرابی مولفه ها و خروجی های برنامه ریزی شده

چکیده:

a b s t r a c t
Many utilities in developing countries are investing in installation and renewing of Electrical Distribution System (EDS) components, such as overhead lines, cables and switching devices, to improve the EDS reliability and meet the rapid increase of load demand. In the beginning stage of investment, it is very difficult to evaluate the EDS reliability by using traditional methods due to EDS topology not being fully determined. This paper presents a comprehensive model for forecasting EDS reliability, which is built separately into two parts, i.e. the models for EDS failures and planned outages. Firstly, a three-layer Artificial Neural Network (ANN) model is proposed to forecast the EDS reliability considering EDS failures. Each neuron in the ANN input layer represents a key influencing factor of EDS failures, which are recognized by Gray Relational Analysis (GRA) method. The proposed ANN is trained using historical reliability data of an EDS. In addition, a planned outage reliability model is also built according to the magnitude of investment and type of planned outage. The priorities of improvement measures can also be obtained using the GRA to improve the EDS reliability. Case studies of practical EDSs illustrate the efficiency and applicability of the proposed techniques.
 2016 Elsevier

دانلود مقالهکد 16m7:

موضوعات مقاله بهینه سازی، طراحی، الکترونیک قدرت، مبدل ها، کیفیت توان، کنترل توان راکتیو و الگوریتم است.

عنوان مقاله:

Optimal Design of Grid-Connected Voltage Source Converters Considering Cost and Operating Factors

طراحی بهینه مبدل های منابع ولتاژ متصل به شبکه با در نظر گرفتن عامل های هزینه و عملکرد

چکیده:

Abstract—This paper assesses the feasibility of threephase pulse-width modulated (PWM) three-level voltage source converters (VSC), namely neutral-point-clamped (3LNPC) and T-type (3L-T) as alternatives to two-level converter (2L-VSC) for low-voltage multi-MW renewable energy grid connected converter applications. For this purpose, a novel design algorithm that takes switching frequency, capacity factor, modulation index, PWM scheme(s) and converter topology(ies) as input is unveiled to provide the design steps and performance benchmark for the specified topologies and modulation methods. Design of the LCL-filter is also addressed and equivalent output ripple performance criteria is used to benchmark the converter performances for a set of selected filter parameters. Main contribution of this algorithm is that it covers cost and operating factors of the design during the hardware design phase by introducing/modifying the terms of total cost of ownership (TCO) and return on investment time (ROI) considering the major energy markets. The design is detailed for 1 MVA system, and the results are summarized for 0.5 and 2 MVA systems. The study shows that 3L topologies perform more efficiently than 2L-VSC (T-type being the most prominent—with the shortest ROI) whereas the difference becomes much more prominent at the multi- MW range, provided that all three yield equivalent outputs fulfilling the stringent grid codes

Index Terms—Capacity factor, design, grid codes, inverter, LCL-filter, power harmonic filters, ROI, TCO, three-level converter, two-level converter, wind power generation.

دانلود مقالهکد 16m8:

موضوعات مقاله کنترل ولتاژ، کنترل فرکانس، ریزشبکه، میکروگرید، منابع انرژی تجدید پذیر، انرژی ها نو، تولید پراکنده، باتری،ذخیره ساز، پایداری، دینامیک سیستم های قدرت است.

عنوان مقاله:

Frequency and Voltage Control Strategy of Standalone Microgrids With High Penetration of Intermittent Renewable Generation Systems

استراتژی کنترل ولتاژ و فرکانس ریز شبکه های مستقل با نفوذ زیاد سیستم های تولید تجدید پذیر متناوب

چکیده:

Abstract—In this paper, we propose a frequency and voltage control strategy for a standalone microgrid with high penetration of intermittent renewable generation systems, which might cause large frequency and voltage deviation in the system due to unpredictable output power fluctuations. To this end, a battery energy storage system (BESS) is suggested for generating the nominal system frequency instead of a synchronous generator, from a frequency control perspective. This makes the system frequency independent of the mechanical inertia of the synchronous generator. However, a BESS has a capacity limitation; a synchronous generator is used to maintain the state of charge (SOC) of the BESS at a certain value. For voltage control, we proposed that a reactive power/active power (Q/P) droop control be added to the conventional reactive power controller. By adding a Q/P droop control, renewable generation acquires a voltage-damping effect, which dramatically alleviates the voltage fluctuation induced by its own output power fluctuation. Simulation results prove the effectiveness of the proposed control strategy from both frequency and voltage control perspectives. Index Terms—Battery energy storage system (BESS), frequency control, Q/P droop, renewable generation, standalone microgrid, voltage control, voltage-damping effect

دانلود مقالهکد 16m9:

موضوعات مقاله شبکه هوشمند، بهره برداری سیستم های قدرت، بازار برق، سیستم های ذخیره ساز انرژی، توزیع اقتصادی، تجدید ساختار سیستم های قدرت است.

عنوان مقاله:

A new approach to solve Economic Dispatch problem using a Hybrid ACO–ABC–HS optimization algorithm

ACO–ABC–HS روشی جدید برای مساله توزیع اقتصادی توسط الگوریتم بهینه سازی ترکیبی

چکیده:

a b s t r a c t
This paper presents a newly developed hybrid optimization algorithm for solving the problem of Economic Dispatch (ED) for a multi-generator system. The hybrid algorithm named ACO–ABC–HS combines the framework of Ant Colony Optimization (ACO), Artificial Bee Colony (ABC) and Harmonic Search (HS) algorithms to find the optimized solution for the system. The ACO algorithm is used to find the initial solution set, the ABC algorithm is employed to test and improve each of the probable solutions provided by the ACO module, while the HS module is used to discard the inferior solutions from the solution set and replace them with better ones. The performance of this hybrid algorithm is compared with those of conventional ED solving techniques like Gradient Search as well as other evolutionary algorithms namely ABC, ACO, HS and Particle Swarm Optimization (PSO). Valve point loading, environmental emissions, line losses and ramping rate constraints have been included in the ED analysis to provide more practical results. The algorithm’s performance is also tested for Multi-Area Economic Dispatch (MAED) with tie-line constraints. The results obtained clearly point out the superiority of the hybrid algorithm in finding out the optimum results, while satisfying the constraints of minimizing the generation costs, reducing the emissions as well as tie-line costs and transmission losses

:Keywords
Economic Dispatch
Hybrid Optimization Algorithm
(Multi-Area Economic Dispatch (MAED
(Ant Colony Optimization (ACO
(Artificial Bee Colony (ABC
(Harmonic Search (HS

Tanuj Sen, Hitesh Datt Mathur ⇑
Department of Electrical and Electronics Engineering, BITS, Pilani, Rajasthan 333031, India

دانلود مقالهکد 16m10:

موضوعات مقاله الکترونیک قدرت و مبدل ها و ماسفت ها است.

عنوان مقاله:

Three-Phase LLC Series Resonant DC/DC Converter Using SiC MOSFETs to Realize High-Voltage and High-Frequency Operation

مبدل DC/DC تشدید سری LLC سه فاز با استفاده از ماسفت های SiC برای بهره برداری عملی ولتاژ بالا و فرکانس بالا

چکیده:

Abstract—SiC MOSFETs are applied to constitute a three-phase, 5-kW LLC series resonant dc/dc converter with isolation transformers. A switching frequency of around 200 kHz for the transistors successfully reduces the volume of these isolation transformers, whereas insulatedgate bipolar transistors (IGBTs) are not capable of achieving such a high switching speed. The high-voltage tolerance of SiC MOSFETs, 1200 V, enables increasing the input voltage up to 600 V. High-voltage tolerance, on the other hand, is not compatible with low on-resistance for Si MOSFETs. A three-phase circuit topology is used to achieve up to 5 kW of power capacity for the converter and reduce per-phase current at the same time. Currentbalancing transformers among these three phases effectively suppress a maximum peak current from arising in the circuit, a technique that miniaturizes the input and output capacitances. The conversion efficiency of the converter reaches 97.6% at 5-kW operation

Index Terms—Current-balancing transformers, LLC resonant converter, SiC MOSFETs, three phase, zero-current switching (ZCS), zero-voltage switching ZVS

دانلود مقالهکد 16m11:

موضوعات مقاله کنترل توان راکتیو، رله و حفاظت، ترانسفورماتور و شبکه توزیع است.

عنوان مقاله:

Optimized Reactive Power Supports Using Transformer Tap Stagger in Distribution Networks

حمایت توان راکتیو بهینه سازی شده با استفاده از متناوب کردن (stagger) تپ ترانسفورماتور در شبکه های توزیع

چکیده:

Abstract—In distribution networks, the operation of two parallel transformers in small different tap positions, i.e., known as tap stagger, can provide a means of absorbing reactive power. The aggregated VAr absorption from many pairs of parallel transformers could help mitigate the high voltages in the upstream transmission system during periods of low demand. Considering distribution networks as reactive power support providers, this paper presents an optimal control strategy for the tap stagger to minimize the introduced network losses, as well as the tap switching operations. A genetic algorithm-based solution procedure is developed to find the optimal dispatch for the transformer tap positions in order to achieve the VAr absorption required by the transmission system. The proposed method is compared with two alternative control approaches based on the rule-based method and the branch-and-bound algorithm. Two practical U.K. distribution networks are modeled from real data and used to demonstrate the effectiveness of the proposed control strategy under different operating conditions
Index Terms—Distribution network, genetic algorithm, parallel transformers, reactive power absorption, tap stagger, VAr optimisation

Linwei Chen, Student Member, IEEE, and Haiyu Li, Member, IEEE

دانلود مقالهکد 16m12:

موضوعات مقاله بازآرایی سیستم قدرت، تلفات سیستم قدرت، بهینه سازی، دینامیک سیستم های قدرت و کنترل توان راکتیو است.

عنوان مقاله:

Power system reconfiguration and loss minimization for an distribution systems using bacterial foraging optimization algorithm

بازآرایی سیستم قدرت و کمینه سازی تلفات برای یک سیستم توزیع با استفاده از الگوریتم بهینه سازی غذایابی باکتری

چکیده:

In this paper, a method based on bacterial foraging optimization algorithm (BFOA) is proposed for distribution network reconfiguration with the objective of loss minimization. A novel model to simplify a distribution network is presented. The feeder reconfiguration problem is formulated as a non-linear optimization problem, and BFOA is used to find the optimal solution. According to the characteristics of distribution network, some modifications are done to retain the radial structure and reduce the searching requirement. Test results of a 33 bus sample network have shown that the proposed feeder reconfiguration method can effectively ensure the loss minimization, and the BFOA technique is efficient in searching for the optimal solution

School of Electrical Engineering, VIT University, Vellore 632 014, Tamilnadu, India

:Keywords
Bacterial foraging optimization algorithm
(BFOA)
Distribution system
Network reconfiguration
Power loss reduction
Radial network

دانلود مقالهکد 16m13:

موضوعات مقاله بهینه سازی، تولید پراکنده و انرژی های نو، دینامیک سیستم های فدرت و کنترل توان راکتیو است.

عنوان مقاله:

Simultaneous allocation of distributed energy resource using improved particle swarm optimization

تعیین محل همزمان منابع انرژی پراکنده توسط بهینه سازی ازدحام ذرات بهبود یافته

چکیده:

Smart grid initiatives require integrated solution for radial distribution networks (RDNs) to achieve their
optimum performance. The optimal allocation of distributed energy resources (DERs), such as shunt
capacitors and distributed generation, when integrated with distribution network reconfiguration
(DNR), can achieve desired objectives of smart distribution systems. This paper addresses a multiobjective
formulation for simultaneous allocation of DERs in RDNs to maximize annual savings by
reducing the charges for annual energy losses, peak power losses and substation capacity release against
the annual charges incurred to purchase DERs while maintaining better node voltage profiles and feeder
current profiles. An improved particle swarm optimization (IPSO) method is proposed to overcome
against the inherent tendency of local trappings in PSO. A node sensitivity-based guided search algorithm
(GSA) is also suggested to enhance the overall performance of the optimizing tool. GSA virtually squeezes
the problem search space without loss of diversity. Distribution networks are optimally reconfigured
after optimally placing DERs. The proposed method is investigated on the benchmark IEEE 33-bus and
69-bus test distribution systems. The application results show that the proposed integrated approach
is very useful for electric utilities to enhance their profits and stagger their future expansion plans

دانلود مقالهکلمات تخصصی این صفحه:

شبیه سازی آماده، شبیه سازی اماده، شبیه سازی اماده با متلب، شبیه سازی اماده برق، شبیه سازی اماده مهندسی برق، شبیه سازی اماده برق قدرت، شبیه سازی اماده مهندسی برق، شبیه سازی اماده مهندسی برق قدرت، شبیه سازی انجام شده برق، شبیه سازی انجام شده برق قدرت، شبیه سازی با متلب، شبیه سازی با MATLAB، شبیه سازی با گمز، شبیه سازی با GAMS، شبیه سازی با دیگسایلنت، شبیه سازی با DIGSILENT، شبیه سازی با پی اسکد، شبیه سازی با PSCAD، شبیه سازی با پی اسپایس، شبیه سازی با PSPICE، شبیه سازی با اچ اسپایس، شبیه سازی با HSPICE، شبیه سازی با پروتیوس، شبیه سازی با اچ اف اس اس، ، شبیه سازی با HFSS، شبیه سازی برق، شبیه سازی مقاله برق، شبیه سازی مقالات برق، شبیه سازی پروژه برق، ، شبیه سازی پروژه های برق، شبیه سازی برق قدرت، شبیه سازی مقاله برق قدرت، شبیه سازی مقالات برق قدرت، شبیه سازی پروژه برق قدرت، شبیه سازی پروژه های برق قدرت، شبیه سازی برق کنترل، شبیه سازی مقاله برق کنترل، شبیه سازی مقالات برق کنترل، شبیه سازی پروژه برق کنترل، شبیه سازی پروژه های برق کنترل، شبیه سازی برق الکترونیک، شبیه سازی مقاله برق الکترونیک، شبیه سازی مقالات برق الکترونیک، شبیه سازی پروژه برق الکترونیک، شبیه سازی پروژه های برق الکترونیک، شبیه سازی برق مخابرات، شبیه سازی مقاله برق مخابرات، شبیه سازی مقالات برق مخابرات، شبیه سازی پروژه برق مخابرات، شبیه سازی پروژه های برق مخابرات، شبیه سازی مکاترونیک، شبیه سازی مقالات مکاترونیک، شبیه سازی مقاله مکاترونیک، شبیه سازی مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقالات مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقاله مهندسی پزشکی.