سال چاپ 2016

 شبیه سازی آماده مقالات مهندسی برق گرایش قدرت با نرم افزار متلب MATLAB مطلب MATHLAB 

در این قسمت با توجه به سال انتشار مقاله، تعداد محدودی از مقالات شبیه سازی شده و آماده مهندسی برق گرایش قدرت با نرم افزار قدرتمند متلب که در سال 2016 انتشار یافته اند، آورده شده است.  جهت مشاهده مقالات آماده برق قدرت چاپ شده در سایر سال ها، به منو “شبیه سازی آماده متلب” در بالا و سپس “سال انتشار” مورد نظر مراجه نمایید. برای شبیه سازی های آماده بیشتر یا شبیه سازی مقالات و پروژه هایتان از طرق زیر اقدام نمایید.

توجه: قبل از خرید، خروجی و گزارش کار برای اطمینان شما فرستاده خواهد شد.

توجه: این شبیه سازی های اماده برق قدرت، فقط در انحصار وب سایت ترجمه روز می باشد و در هیچ سایتی دیگری پیدا نمی شوند.

تماس، تلگرام، واتس آپ، سروش و ایمیل جهت سفارش و ارسال فایل ها به صورت زیر است:

09027952876

tarjomehrooz@gmail.com

ای دی و یوزر نیم تلگرام جهت جهت سفارش و ارسال فایل ها:

http://www.telegram.me/tarjomehrooz

ای دی و یوزر نیم سروش جهت سفارش و ارسال فایل ها:

http://www.sapp.ir/troozکد 16m1:

مقاله با موضوعات بهره برداری سیستم های قدرت، ذخیره ساز انرژی، بازار برق، باتری، دینامیک سیستم های قدرت و مشارکت واحد ها یا در مدار قرار گرفتن واحد ها است.

عنوان مقاله:

Frequency Dynamics Constrained Unit Commitment With Battery Energy Storage

مشارکت واحدها با قیود دینامیک فرکانس در حضور ذخیره‌ساز انرژی باتری

چکیده:

Abstract—The decline of system inertia due to the increasing displacement of synchronous units by renewable units has introduced a major challenge on the frequency dynamics management of a power system. This paper discusses how fast-response battery energy storages can be used to maintain the frequency dynamic security. Immediately following a generation loss, the injections of batteries are adjusted instantly to ensure minimum power imbalance in the system. This control strategy is included in a novel formulation of the frequency dynamics constrained unit commitment, in which the impact of wind uncertainty is dealt with using interval-based optimization. The reformulation-linearization technique is applied to reformulate the original nonlinear model as a mixed-integer linear programming problem. Case studies on a six-bus system and the modified RTS-79 system demonstrate that the proposed method guarantees frequency security while still preserving economy without curtailing wind generation

Index Terms—Unit commitment, frequency, inertia, primary frequency control, battery energy storage, wind uncertainty.

کاهش اینرسی سیستم به دلیل افزایش جابجایی واحدهای سنکرون توسط واحدهای تجدیدپذیر موجب چالش عمده‌ای برای مدیریت دینامیک فرکانس سیستم قدرت شده است. این مقاله نحوۀ بکارگیری ذخیره‌سازهای انرژی باطری با پاسخ سریع جهت حفظ امنیت دینامیک فرکانس را بحث می‌کند. فوراً پس از قطع تولید، تزریق باطری‌ها خیلی سریع تنظیم می‌شود تا حداقل میزان نامتعادلی توان در سیستم جبران شود. این راهبرد کنترلی در یک فرمول جدید در بهره برداری واحد مقید به دینامیک فرکانس گنجانده می‌شود، که در آن با استفاده از بهینه‌سازی مبتنی بر فاصلۀ زمانی بر تاثیر عدم قطعیت باد غلبه می‌شود روش خطی‌سازی فرمول‌بندی مجدد به منظور فرمول‌بندی مجدد مدل غیرخطی اصلی به صورت یک مسالۀ برنامه‌نویسی خطی عدد صحیح ترکیبی اعمال می‌شود. مطالعات موردی انجام گرفته روی یک سیستم شش باسه و سیستم اصلاح‌شدۀ RTS-79 نشان می‌دهد که این روش پیشنهادی تضمین‌کنندۀ امنیت فرکانس بوده و در عین حال بدون کاهش میزان تولید توان بادی باعث صرفه‌جویی اقتصادی هم می‌شود.

کلمات کلیدی– بهره برداری واحد، فرکانس، اینرسی، کنترل اولیۀ فرکانس، ذخیره‌سازی انرژی باطری، عدم قطعیت باد

دانلود مقالهحراج کد 16m2: فقط 82 هزار تومان

کد 16m2:

موضوعات مقاله کیفیت توان، کنترل توان راکتیو، تولید پراکنده، خارن شنت یا موازی، جایابی، بهینه سازی، الگوریتم، بازآرایی، شبکه توزیع شعای و دینامیک سیستم های قدرت و پایداری است.

عنوان مقاله:

Integrated approach of network reconfiguration with distributed generation and shunt capacitors placement for power loss minimization in radial distribution networks

روش ادغام بازآرایی شبکه  با در نظر گرفتن جایابی تولید پراکنده و خازن هاس موازی (شنت) برای کمینه سازی تلفات در شبکه های توزیع شعاعی

نویسندگان و سمت هایشان:

K. Muthukumar (Assistant Professor)a,∗, S. Jayalalitha (Associate Dean)baEEE/SEEE, SASTRA University, Tirumalaisamudram, Thanjavur, Tamilnadu, IndiaQ2bEIE/SEEE, SASTRA University, Tirumalaisamudram, Thanjavur, Tamilnadu, India

چکیده مقاله:

a b s t r a c t

This article presents the significance of efficient hybrid heuristic search algorithm(HS-PABC) based onHarmony search algorithm (HSA) and particle artificial bee colony algorithm (PABC) in the context ofdistribution network reconfiguration along with optimal allocation of distributed generators and shuntcapacitors. The premature and slow convergence over multi model fitness landscape is the main limitationin standard HSA. In the proposed hybrid algorithm the harmony memory vector of HSA are intelligentlyenhanced through PABC algorithm during the optimization process to reach the optimal solution withinthe search space. In hybrid approach, the exploration ability of HSA and the exploitation ability of PABCalgorithm are integrated to blend the potency of both algorithms. The box plot and Wilcoxon rank sumtest are used to show the quality of the solution obtained by hybrid HS-PABC with respect to HSA.Thecomputational results prove the integrated approach of the network reconfiguration problem along withoptimal placement and sizing of DG units and shunt capacitors as an efficient approach towards theobjective. The results obtained on 69 and 118 node network by proposed method and the standard HSAreveals the powerfulness of the proposed approach which guarantees to achieve global optimal solutionwith less iteration.

دانلود مقاله

حراج کد 16m2، فقط 84 هزار تومان:

820,000 ریال – خرید

توجه: شبیه سازی با الگوریتم های ژنتیک، PSO و ترکیب این دو الگوریتم انجام شده است و با الگوریتم خود مقاله شبیه سازی نشده است.کد 16m3: 

موضوعات مقاله برنامه ریزی، بهره برداری سیستم های قدرت، بازار برق و تولید پراکنده و انرژی های نو است.

عنوان مقاله:

Optimal Resources Planning of Residential Building Energy System

برنامه ریزی بهینه منابع سیستم انرژی خانگی مسکونی

چکیده:

این مقاله ، به  برنامه ریزی بهینه منابع در یک سیستم انرژی ساختمان مسکونی هوشمند، شامل فیوسل FC ، پنل های فتوولتائیک PV و باتری، می پردازد . یک سیستم مدیریت انرژی روز پیش­رو (EMS)  مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی علف های هرز مهاجم IWO برای مدیریت منابع مختلف به منظور  تعیین یک برنامه بهره برداری بهینه  برای منابع انرژی در هر فاصله زمانی برای به حداقل رساندن هزینه های بهره برداری یک سیستم انرژی ساختمان مسکونی هوشمند تعریف شده است. علاوه بر این، در این مقاله اثرات  فروش به شبکه و خرید از شبکه نیز در نظر گرفته شده است. تمام محدودیت های عملی  منابع انرژی و سیاست های شبکه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، تحلیل حساسیت ها روی  مقادیر قیمت های  برق و فاکتور فروش به شبکه (SGF) ، به منظور بهبود درک اثر پارامترهای کلیدی در سیستم اقتصادی CHP مسکونی، انجام شده اند. نشان داده شده است که سیستم پیشنهادی می تواند تمام خواسته الکتریکی و حرارتی از نقطه نظر اقتصادی را تامین کند. همچنین افزایش قیمت برق منجر به رشد قابل توجهی در استفاده از سیستم CHP ارائه کرده است.
کلمات کلیدی:  سیستم ترکیبی برق و حرارت (CHP)؛ تعرفه برق؛ سیستم مدیریت انرژی؛ خانه هوشمند

دانلود مقالهکد 16m4: 

موضوعات مقاله بهینه سازی، الگوریتم، پخش بار، ادوات فکتس، کیفیت توان، کنترل توان راکتیو و دینامیک سیستم های قدرت است.

عنوان مقاله:

Solution of optimal power flow with FACTS devices using a novel oppositional krill herd algorithm

روش پخش بار بهینه با ادوات فکتس با استفاده از الگوریتم جدید میگو

چکیده:

Krill herd algorithm (KHA) is a novel meta-heuristic approach that is influenced from the herding behaviour of the krill swarms searching for food or communication with each other. The proposed opposition based KHA (OKHA) is intended here, for solving the optimal power flow (OPF) problem of power system, incorporating flexible AC transmission systems (FACTS) devices, namely, thyristor controlled series capacitor and thyristor controlled phase shifter. In the proposed OKHA, the concept of opposition based population initialization and opposition based generation jumping are employed in the basic KHA to enhance its computational speed and convergence profile. The potential of the proposed OKHA is assessed, successfully, on modified IEEE-30 bus and IEEE-57 bus test power systems. The four different objective functions are formulated here that reflects the minimization of fuel cost, active power transmission loss, emission and combined economic and environmental cost, separately. Simulation results, presented in this paper, indicate that the proposed approach yields superior solution over the other popular methods surfaced in the recent state-of-the-art literature including basic KHA and alsoshow its effectiveness for the solution of OPF problem of power system equipped with FACTS devices

دانلود مقالهکد 16m5:

موضوعات مقاله سیستم کنترل، توربین باد، خطا، استاتکام، ادوات فکتس، الکترونیک قدرت و دینامیک سیستم های قدرت است.

عنوان مقاله:

A novel control system design to improve LVRT capability of fixed speed wind turbines using STATCOM in presence of voltage fault

طراحی یک سیستم کنترلی جدید برای بهبود قابلیتتوربین های باد با سرعت ثابت توسط استاتکام در حضور خطای ولتاژ

چکیده:

a b s t r a c t
The design and implementation of a new control system for reactive power compensation and mechanical torque, voltage regulation and transient stability enhancement for wind turbines equipped with fixed-speed induction generators (IGs) in power systems is presented in this study. The designed optimal linear quadratic regulator (LQR) controller provides an acceptable post fault performance for both small and large perturbations. Large disturbance simulations demonstrate that the designed controller enhances voltage stability as well as transient stability of the system during low-voltage ride-through transients and thus enhances the LVRT capability of fixed-speed wind generators. Further verifications based on detailed time-domain simulations are also provided. Calculations, simulations and measurements confirm how the increased STATCOM rating can provide an increased transient stability margin and consequently enhanced LVRT capability. A concept of critical clearing time has been introduced and its utility has been highlighted.

دانلود مقالهکد 16m6:

موضوعات مقاله، قابلیت اطمینان سیستم های قدرت، پیش بینی، سیستم توزیع، خروجی و خرابی سیستم است.

عنوان مقاله:

Reliability forecasting models for electrical distribution systems considering component failures and planned outages

مدل های پیش بینی قابلیت اطمینان برای سیستم های توزیع الکتریکی با در نظر گرفتن خرابی مولفه ها و خروجی های برنامه ریزی شده

چکیده:

a b s t r a c t
Many utilities in developing countries are investing in installation and renewing of Electrical Distribution System (EDS) components, such as overhead lines, cables and switching devices, to improve the EDS reliability and meet the rapid increase of load demand. In the beginning stage of investment, it is very difficult to evaluate the EDS reliability by using traditional methods due to EDS topology not being fully determined. This paper presents a comprehensive model for forecasting EDS reliability, which is built separately into two parts, i.e. the models for EDS failures and planned outages. Firstly, a three-layer Artificial Neural Network (ANN) model is proposed to forecast the EDS reliability considering EDS failures. Each neuron in the ANN input layer represents a key influencing factor of EDS failures, which are recognized by Gray Relational Analysis (GRA) method. The proposed ANN is trained using historical reliability data of an EDS. In addition, a planned outage reliability model is also built according to the magnitude of investment and type of planned outage. The priorities of improvement measures can also be obtained using the GRA to improve the EDS reliability. Case studies of practical EDSs illustrate the efficiency and applicability of the proposed techniques.
 2016 Elsevier

دانلود مقالهکد 16m7:

موضوعات مقاله بهینه سازی، طراحی، الکترونیک قدرت، مبدل ها، کیفیت توان، کنترل توان راکتیو و الگوریتم است.

عنوان مقاله:

Optimal Design of Grid-Connected Voltage Source Converters Considering Cost and Operating Factors

طراحی بهینه مبدل های منابع ولتاژ متصل به شبکه با در نظر گرفتن عامل های هزینه و عملکرد

چکیده:

Abstract—This paper assesses the feasibility of threephase pulse-width modulated (PWM) three-level voltage source converters (VSC), namely neutral-point-clamped (3LNPC) and T-type (3L-T) as alternatives to two-level converter (2L-VSC) for low-voltage multi-MW renewable energy grid connected converter applications. For this purpose, a novel design algorithm that takes switching frequency, capacity factor, modulation index, PWM scheme(s) and converter topology(ies) as input is unveiled to provide the design steps and performance benchmark for the specified topologies and modulation methods. Design of the LCL-filter is also addressed and equivalent output ripple performance criteria is used to benchmark the converter performances for a set of selected filter parameters. Main contribution of this algorithm is that it covers cost and operating factors of the design during the hardware design phase by introducing/modifying the terms of total cost of ownership (TCO) and return on investment time (ROI) considering the major energy markets. The design is detailed for 1 MVA system, and the results are summarized for 0.5 and 2 MVA systems. The study shows that 3L topologies perform more efficiently than 2L-VSC (T-type being the most prominent—with the shortest ROI) whereas the difference becomes much more prominent at the multi- MW range, provided that all three yield equivalent outputs fulfilling the stringent grid codes

Index Terms—Capacity factor, design, grid codes, inverter, LCL-filter, power harmonic filters, ROI, TCO, three-level converter, two-level converter, wind power generation.

دانلود مقالهکد 16m8:

موضوعات مقاله کنترل ولتاژ، کنترل فرکانس، ریزشبکه، میکروگرید، منابع انرژی تجدید پذیر، انرژی ها نو، تولید پراکنده، باتری،ذخیره ساز، پایداری، دینامیک سیستم های قدرت است.

عنوان مقاله:

Frequency and Voltage Control Strategy of Standalone Microgrids With High Penetration of Intermittent Renewable Generation Systems

استراتژی کنترل ولتاژ و فرکانس ریز شبکه های مستقل با نفوذ زیاد سیستم های تولید تجدید پذیر متناوب

چکیده:

Abstract—In this paper, we propose a frequency and voltage control strategy for a standalone microgrid with high penetration of intermittent renewable generation systems, which might cause large frequency and voltage deviation in the system due to unpredictable output power fluctuations. To this end, a battery energy storage system (BESS) is suggested for generating the nominal system frequency instead of a synchronous generator, from a frequency control perspective. This makes the system frequency independent of the mechanical inertia of the synchronous generator. However, a BESS has a capacity limitation; a synchronous generator is used to maintain the state of charge (SOC) of the BESS at a certain value. For voltage control, we proposed that a reactive power/active power (Q/P) droop control be added to the conventional reactive power controller. By adding a Q/P droop control, renewable generation acquires a voltage-damping effect, which dramatically alleviates the voltage fluctuation induced by its own output power fluctuation. Simulation results prove the effectiveness of the proposed control strategy from both frequency and voltage control perspectives. Index Terms—Battery energy storage system (BESS), frequency control, Q/P droop, renewable generation, standalone microgrid, voltage control, voltage-damping effect

دانلود مقالهکد 16m9:

موضوعات مقاله شبکه هوشمند، بهره برداری سیستم های قدرت، بازار برق، سیستم های ذخیره ساز انرژی، توزیع اقتصادی، تجدید ساختار سیستم های قدرت است.

عنوان مقاله:

A new approach to solve Economic Dispatch problem using a Hybrid ACO–ABC–HS optimization algorithm

ACO–ABC–HS روشی جدید برای مساله توزیع اقتصادی توسط الگوریتم بهینه سازی ترکیبی

چکیده:

a b s t r a c t
This paper presents a newly developed hybrid optimization algorithm for solving the problem of Economic Dispatch (ED) for a multi-generator system. The hybrid algorithm named ACO–ABC–HS combines the framework of Ant Colony Optimization (ACO), Artificial Bee Colony (ABC) and Harmonic Search (HS) algorithms to find the optimized solution for the system. The ACO algorithm is used to find the initial solution set, the ABC algorithm is employed to test and improve each of the probable solutions provided by the ACO module, while the HS module is used to discard the inferior solutions from the solution set and replace them with better ones. The performance of this hybrid algorithm is compared with those of conventional ED solving techniques like Gradient Search as well as other evolutionary algorithms namely ABC, ACO, HS and Particle Swarm Optimization (PSO). Valve point loading, environmental emissions, line losses and ramping rate constraints have been included in the ED analysis to provide more practical results. The algorithm’s performance is also tested for Multi-Area Economic Dispatch (MAED) with tie-line constraints. The results obtained clearly point out the superiority of the hybrid algorithm in finding out the optimum results, while satisfying the constraints of minimizing the generation costs, reducing the emissions as well as tie-line costs and transmission losses

:Keywords
Economic Dispatch
Hybrid Optimization Algorithm
(Multi-Area Economic Dispatch (MAED
(Ant Colony Optimization (ACO
(Artificial Bee Colony (ABC
(Harmonic Search (HS

Tanuj Sen, Hitesh Datt Mathur ⇑
Department of Electrical and Electronics Engineering, BITS, Pilani, Rajasthan 333031, India

دانلود مقالهکد 16m10:

موضوعات مقاله الکترونیک قدرت و مبدل ها و ماسفت ها است.

عنوان مقاله:

Three-Phase LLC Series Resonant DC/DC Converter Using SiC MOSFETs to Realize High-Voltage and High-Frequency Operation

مبدل DC/DC تشدید سری LLC سه فاز با استفاده از ماسفت های SiC برای بهره برداری عملی ولتاژ بالا و فرکانس بالا

چکیده:

Abstract—SiC MOSFETs are applied to constitute a three-phase, 5-kW LLC series resonant dc/dc converter with isolation transformers. A switching frequency of around 200 kHz for the transistors successfully reduces the volume of these isolation transformers, whereas insulatedgate bipolar transistors (IGBTs) are not capable of achieving such a high switching speed. The high-voltage tolerance of SiC MOSFETs, 1200 V, enables increasing the input voltage up to 600 V. High-voltage tolerance, on the other hand, is not compatible with low on-resistance for Si MOSFETs. A three-phase circuit topology is used to achieve up to 5 kW of power capacity for the converter and reduce per-phase current at the same time. Currentbalancing transformers among these three phases effectively suppress a maximum peak current from arising in the circuit, a technique that miniaturizes the input and output capacitances. The conversion efficiency of the converter reaches 97.6% at 5-kW operation

Index Terms—Current-balancing transformers, LLC resonant converter, SiC MOSFETs, three phase, zero-current switching (ZCS), zero-voltage switching ZVS

دانلود مقالهکد 16m11:

موضوعات مقاله کنترل توان راکتیو، رله و حفاظت، ترانسفورماتور و شبکه توزیع است.

عنوان مقاله:

Optimized Reactive Power Supports Using Transformer Tap Stagger in Distribution Networks

حمایت توان راکتیو بهینه سازی شده با استفاده از متناوب کردن (stagger) تپ ترانسفورماتور در شبکه های توزیع

چکیده:

Abstract—In distribution networks, the operation of two parallel transformers in small different tap positions, i.e., known as tap stagger, can provide a means of absorbing reactive power. The aggregated VAr absorption from many pairs of parallel transformers could help mitigate the high voltages in the upstream transmission system during periods of low demand. Considering distribution networks as reactive power support providers, this paper presents an optimal control strategy for the tap stagger to minimize the introduced network losses, as well as the tap switching operations. A genetic algorithm-based solution procedure is developed to find the optimal dispatch for the transformer tap positions in order to achieve the VAr absorption required by the transmission system. The proposed method is compared with two alternative control approaches based on the rule-based method and the branch-and-bound algorithm. Two practical U.K. distribution networks are modeled from real data and used to demonstrate the effectiveness of the proposed control strategy under different operating conditions
Index Terms—Distribution network, genetic algorithm, parallel transformers, reactive power absorption, tap stagger, VAr optimisation

Linwei Chen, Student Member, IEEE, and Haiyu Li, Member, IEEE

دانلود مقالهکد 16m12:

موضوعات مقاله بازآرایی سیستم قدرت، تلفات سیستم قدرت، بهینه سازی، دینامیک سیستم های قدرت و کنترل توان راکتیو است.

عنوان مقاله:

Power system reconfiguration and loss minimization for an distribution systems using bacterial foraging optimization algorithm

بازآرایی سیستم قدرت و کمینه سازی تلفات برای یک سیستم توزیع با استفاده از الگوریتم بهینه سازی غذایابی باکتری

چکیده:

In this paper, a method based on bacterial foraging optimization algorithm (BFOA) is proposed for distribution network reconfiguration with the objective of loss minimization. A novel model to simplify a distribution network is presented. The feeder reconfiguration problem is formulated as a non-linear optimization problem, and BFOA is used to find the optimal solution. According to the characteristics of distribution network, some modifications are done to retain the radial structure and reduce the searching requirement. Test results of a 33 bus sample network have shown that the proposed feeder reconfiguration method can effectively ensure the loss minimization, and the BFOA technique is efficient in searching for the optimal solution

School of Electrical Engineering, VIT University, Vellore 632 014, Tamilnadu, India

:Keywords
Bacterial foraging optimization algorithm
(BFOA)
Distribution system
Network reconfiguration
Power loss reduction
Radial network

دانلود مقالهکد 16m13:

موضوعات مقاله بهینه سازی، تولید پراکنده و انرژی های نو، دینامیک سیستم های فدرت و کنترل توان راکتیو است.

عنوان مقاله:

Simultaneous allocation of distributed energy resource using improved particle swarm optimization

تعیین محل همزمان منابع انرژی پراکنده توسط بهینه سازی ازدحام ذرات بهبود یافته

چکیده:

Smart grid initiatives require integrated solution for radial distribution networks (RDNs) to achieve their
optimum performance. The optimal allocation of distributed energy resources (DERs), such as shunt
capacitors and distributed generation, when integrated with distribution network reconfiguration
(DNR), can achieve desired objectives of smart distribution systems. This paper addresses a multiobjective
formulation for simultaneous allocation of DERs in RDNs to maximize annual savings by
reducing the charges for annual energy losses, peak power losses and substation capacity release against
the annual charges incurred to purchase DERs while maintaining better node voltage profiles and feeder
current profiles. An improved particle swarm optimization (IPSO) method is proposed to overcome
against the inherent tendency of local trappings in PSO. A node sensitivity-based guided search algorithm
(GSA) is also suggested to enhance the overall performance of the optimizing tool. GSA virtually squeezes
the problem search space without loss of diversity. Distribution networks are optimally reconfigured
after optimally placing DERs. The proposed method is investigated on the benchmark IEEE 33-bus and
69-bus test distribution systems. The application results show that the proposed integrated approach
is very useful for electric utilities to enhance their profits and stagger their future expansion plans

دانلود مقالهکد 16m14:

موضوعات مقاله کنترل فازی، منظق فازی، STATCOM، پایداری دینامیکی، توان بادی، تولید پراکنده و انرژی های نو، دینامیک سیستم های فدرت و کنترل توان راکتیو و کیفیت توان است.

عنوان مقاله:

STATCOM based fuzzy logic damping controller for improving dynamic stability of a grid connected wind power system

کنترل کننده میرایی منطق فازی مبتنی بر STATCOM برای بهبود پایداری دینامیکی یک سیستم توان بادی متصل به شبکه

چکیده:

In this paper, a Fuzzy Logic Damping Controller (FLDC) is applied to control a Static Synchronous Compensator (STATCOM) to improve the stability of a grid connected wind power system. The wind power system is represented as a Doubly Fed Induction Generator (DFIG) driven by a wind turbine. The power grid is simulated by a standard IEEE 14-bus power system. Basically this studied system has 14 buses, 5 generators and 11 loads. The studied 6-MW wind power system includes 3×2-MW wind generator connected to Bus 14 of the studied system. Simulation results are performed with different disturbance conditions for testing the stability of the studied system. It can be concluded from simulation results that the designed FLDC for the proposed STATCOM helps to improve the stability of the studied system

دانلود مقالهکد 16m15:

موضوعات مقاله قابلیت اطمینان سیستم های قدرت، مدیریت سمت تقاضا، پاسخ گویی بار، سیستم توزیع، بهینه سازی، تولید پراکنده و انرژی های نو است.

عنوان مقاله:

Reliability Analysis of Distribution Systems with Hybrid Renewable Energy and Demand Side Management

بررسی قابلیت اطمینان شبکه توزیع با وجود منابع تجدید پذیر و مدیریت تقاضا

چکیده:

منابع تولید پراکنده و انرژی های تجدید پذیر نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان سیستم قدرت بازی می کند که به دلیل نزدیکی ان ها به بارها و توانایی ان ها در تامین بارها می باشد. همچنین قابلیت کنترل بار در شبکه نیز موجب می گردد که با مدیریت مناسب بار با توجه به شرایط شبکه و اختلال احتمالی در شبکه، میزان قطعی  و عدم تامین بار کاهش یافته و قابلیت اطمینان افزایش یابد. در این مقاله ابتدا وضعیت قابلیت اطمینان شبکه در حالت عدم وجود منبع تولید و مدیریت بار بررسی شده سپس اثرات اضافه شدن منبع تولید پراکنده و سپس مدیریت بار بررسی خواهد گردید.

Abstract—Reliability is, and will always be, a crucial mater in designing efficient smart distribution systems Although renewable based DGs can largely improve the figure of reliability, they may also harm it due to their fluctuating nature. One of the key characteristics of smart distribution systems that could resolve this issue is the demand side management (DSM). DSM refers to any activity done by the utility or the customer to influence load behavior. There are many effective aspects of the DSM that, when addressed efficiently, could benefit both utilities and consumers. In this paper, a reliability assessment of a smart distribution local load system will be studied, including the DSM and the integration of wind and solar energies. The impact of the wind and solar energies on the reliability of the local load will be addressed and compared to base-case reliability. Actual wind speed data and solar irradiation are used in modeling wind and solar power outputs to include seasonal variations. Then, the DSM concept will be implemented to assess the increase in load reliability. Two main DSM aspects are studied and simulated which are load shifting and peak clipping aspects. The Monte Carlo Simulation (MCS) will be utilized to evaluate the reliability for residential, commercial, and industrial loads
Index Terms— Reliability, Wind Power, PV Energy, Hybrid Systems, Demand Side Management, Monte Carlo Simulation

دانلود مقالهکد 16m16:

موضوعات مقاله کنترل توان راکتیو، اوات فکتس، STATCOM ، منطق فازی و ماشین های الکتریکی است.

عنوان مقاله:

Reactive Power Control of an IEEE 9-Bus System using Fuzzy Logic Controller based STATCOM

کنترل توان راکتیو سیستم 9 باس IEEE با استفاده از STATCOM مبتنی بر کنترل کننده منطق فازی

چکیده:

کنترل کننده ای بر مبنای منطق فازی برای کنترل یک STATCOM در یک سیستم چند ماشینه طراحی شده است. مثل دیگر کنترولرها به اطلاعات از پیش مشخص شده سیستمی که باید کنترل شود نیاز ندارد و میتواند با کارایی بالا یک STATCOM را در طول اغتشاشات متفاوت در شبکه کنترل کند. دو نوع متفاوت کنترل برای کنترل کننده ها به طور عمد استفاده می شود که عبارتند از : یکی کنترل کننده مرسوم با استفاده از طراحی PI هست و دیگری طراحی منطق فازی بر مبنای توابع عضویت هست .مرو مقالاتی بر مبنای نتایج شبیه سازی داریم که یک مقایسه از عملکرد کنترل کننده PI با کنترل کننده منطق فازی ارائه می دهند. بنابراین مقاله فواید زیاد STATCOM کنترل شده با سیستم FLC خبره به عنوان سیستم قابل اعتمادتر برای انتقال توان در آینده سیستم مان را ارائه میدهد.
کلمات کلیدی: STATCOM ، کنترلکننده منطق فازی ، سیستم 9 باسه ، کنترل توان راکتیو

Abstract— Fuzzy logic based controllers have been designed for controlling a STATCOM in a multimachine power system. Such controllers do not need any prior knowledge of the plant to be controlled and can efficiently control a STATCOM during different disturbances in the network. Two different approaches for the controller are mainly used: one is conventional controller using PI design and other one is fuzzy logic design based on membership functions. Review is based on simulation results, along with a comparison of the conventional PI controller performance with that of the fuzzy logic controller will be presented. Thus the several advantages of FLC based intelligence controlled STATCOM serves as the most reliable system for our future power transmission
Keywords— STATCOM, Multimachine, Fuzzy Logic Controller, 9-Bus System, Reactive Power Control

دانلود مقاله


کد 16m17:

موضوعات مقاله کیفیت توان، تولید پراکنده، فوتوولتاییک، شبکه توزیع، روش مونت کارلو و تحلیل سری زمانی هستند.

عنوان مقاله:

Stochastic assessment of the impact of photovoltaic distributed generation on the power quality indices of distribution networks

ارزیابی احتمالاتی تاثیر منابع تولید پراکنده فتوولتائیک و خودروهای الکتریکی روی شاخصهای کیفیت توان شبکه توزیع

چکیده:

برای بررسی تاثیر حضور خودروهای الکتریکی و منابع تولید پراکنده بر شبکه توزیع، باید تاثیر آنها بر شاخص های عملکرد سیستم را مورد بررسی قرار داد. نمونه ای از این شاخص های عملکرد سیستم که در این مقاله نیز از آنها استفاده خواهد شد، شاخصهای کیفیت توان سیستم است. مشکلات ناشی از کیفیت توان میتواند باعث ایجاد تریپ در شبکه یا عملکرد نادرست تجهیزات مصرفکنندگان یا وارد شدن صدمه به آنها گردد. شاخصهای کیفیت توان مورد استفاده در این مقاله شرح داده می شود و روش مدل کردن خودروهای برقی در شبکه بیان خواهد گردید.
اصلی ترین شاخص کیفیت توان مورد استفاده، شاخص مدت زمان نسبی تدوام ولتاژ است که در استانداردها به صورت درصدی از کل بازه زمانی مورد بررسی که ولتاژ خارج از محدوده مجاز باشد تعریف میشود. این شاخص در سه وضعیت مناسب، نیمه بحرانی و بحرانی برای هر باس و کل باسهای شبکه تعریف میشود. شاخص های دیگری هم که مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت، شاخصهای میزان خاموشی مشترکین و درصد تعادل فازهای شبکه هستند.

This paper aims to assess the impact of photovoltaic distributed generation (PVDG) connection on the power quality indices (PQI) of distribution networks, such as: long term voltage variations (voltage conformity issues) and voltage unbalance. The stochastic nature of PVDG and loads were considered in the study using probabilistic techniques. The impact of PVDG on the number of tap changes of the voltage regulators was investigated. The tests results in a real life large scale distribution network demonstrated that the PVDG can cause around 31% of improvements in the voltage conformity indices. This impact is less beneficial than the one associated with the connection of conventional distributed generation due tothe variability in the primary energy resource. Furthermore, it was demonstrated that the connection of PVDG increases the lifespan of the voltage regulators as a result of a reduction about 20% in the number of tap changes
Keywords: Distributed power generation, Monte Carlo methods, Photovoltaic systems, Power distribution, Power quality, Time series analysis

دانلود مقاله


کد 16m18:

موضوعات مقاله فشار قوی، عایق ها، رله و حفاطت، حالت گذرا، سیستم توزیع، تولید پراکنده، خطوط توزیع، مقاومت زمین، برقگیر، برقگیر موجی و سرج ارستر هستند.

عنوان مقاله:

The impact of distributed generation to the lightning protection of modern distribution lines

تاثیر تولید پراکنده روی حفاظت صاعقه خطوط توزیع مدرن

چکیده:

Abstract: The distributed generation (DG) has become very popular in recent years mainly due to their high efficiency, their benefits to distribution networks (e.g., improvement of voltage profiles and load factor, reduction of power losses, delivery of backup power, elimination of system upgrades, etc.) and their low emissions. On the other hand the continuous installation of DGs has raised several different issues that need to be considered. Lightning constitutes one of the main factors of failures in distribution lines and therefore the lightning performance of modern distribution lines with DGs is one of the issues that needs to be further studied. The lightning protection of the lines and the reduction or elimination of faults are mainly based on the protection measures undertaken by the electric utilities. In this work the impact of DG to the lightning protection of distribution lines is studied through extensive simulations that consider different factors that influence the efficiency of the protection systems and the developed overvoltages. The paper aims to contribute in the more effective lightning protection of modern distribution lines
Keywords: Distributed generation · Distribution lines · Surge arresters · Grounding resistance · Simulation


کد 16m19: 

موضوعات مقاله بهره برداری سیستم های قدرت، تجزیه بنذرز، عدم قطعیت توان باد، برنامه ریزی تصادفی، قیود شبکه، پخش بار، در مدار قرار گرفتن واحد ها با قیود شبکه و شبکه هوشمند هستند.

عنوان مقاله:

Network-Constrained AC Unit Commitment Under Uncertainty: A Benders’ Decomposition Approach

مشارکت واحد AC با قیود شبکه تحت هدم قطعیت: روش تچزیه بندرز

چکیده:

Abstract—This paper proposes an efficient solution approach based on Benders’ decomposition to solve a network-constrained ac unit commitment problem under uncertainty. The wind power production is the only source of uncertainty considered in this paper, which is modeled through a suitable set of scenarios. The proposed model is formulated as a two-stage stochastic programming problem, whose first-stage refers to the day-ahead market, and whose second-stage represents real-time operation. The proposed Benders’ approach allows decomposing the original problem, which is mixed-integer nonlinear and generally intractable, into a mixed-integer linear master problem and a set of nonlinear, but continuous subproblems, one per scenario. In addition, to temporally decompose the proposed ac unit commitment problem, a heuristic technique is used to relax the inter-temporal ramping constraints of the generating units. Numerical results from a case study based on the IEEE one-area reliability test system (RTS) demonstrate the usefulness of the proposed approach
Index Terms—Benders’ decomposition, network-constrained ac unit commitment, stochastic programming, wind power uncertainty

دانلود مقاله


کد 16m22: 

موضوعات مقاله کیفیت توان، تیوری جامع ماشین های الکتریکی، ماشینهای الکتریکی، موتور و درایو، تکنیک های کشف هارمونیک، کنترل کننده کنترل مدرن، فیلتر اکتیو و فیلتر پسیو هستند.

عنوان مقاله:

Reduce harmonics using PI controller in d-q reference frame for active power filter

 کاهش هارمونیک توسط کنترل کننده PI در قاب مرجع d-q برای فیلتر توان اکتیو

چکیده:

هارمونیک های تولید شده در اثر بارهای غیرخطی، شکل موج ولتاژ را تحت تاثیر قرار می دهد. اغلب سیستم های قدرت می توانند یک مقدار معینی از هارمونیک ها را حذف نمایند اما مشکل زمانی است که هارمونیک ها شاخص بار کلی محسوب می شوند. وقتی که هارمونیک های فرکانس بالاتر از سیستم قدرت عبور می کنند، سیستم های مخابراتی را تحت تاثیر قرار داده و حرارت اضافی باعث خرابی تجهیزات الکتریکی، کابل ها، ترانسفورماتورها و ژنراتورها می گردد. جریان های فشار قوی و چرخشی در اثر رزونانس هارمونیکی ایجاد می گردند. از این رو، برای تشخیص اعوجاج هارمونیکی کل جریان، به کارگیری فیلتر قدرت پسیو، فیلتر قدرت اکتیو و فیلتر قدرت هیبریدی ضروری است. سپس، به عنوان یک تحقیق، در این مقاله مقایسه های موجود با مطالعه شبیه سازی طرح پیشنهادی گسترش می یابد. این مطالعه، روش تشخیص هارمونیک را از فیلتر اکتیو جدا می کند و شکل موج ورودی از طریق سنسورها را با شکل موج معلوم که به طور مصنوعی ساخته شده مقایسه می نماید. بنابراین، شکل موج خروجی که بایستی در حال حاضر مورد انتظار باشد مورد توجه قرار گرفته و اختلاف بین هر کدام از روش های تشخیص هارمونیک تحلیل می گردد. به طور رایج، فیلتر قدرت پسیو به عنوان یک راه حل برای این مسئله ناشی از هارمونیک های سیستم به کار رفته است چون طراحی آنها ساده بوده و ساختاری با هزینه پایین داشته، بهره آنها بالا بوده، تنظیم ولتاژ پایین تر و خازن های سنکرون پیش فاز کننده دارند. بنابراین، کنترلرهای رایج معایب زیادی دارند از جمله اینکه تنها جبران ثابتی ایجاد می نمایند و مسئله تشدید ایجاد می کنند و سایزشان بزرگ است. برای غلبه بر این مسائل، فیلتر اکتیو معرفی می گردد که هارمونیک های جریان را جبران نموده و THD را به حداقل می رساند. در نهایت، نتایج مقایسه بین دو روش DFT و کنترلر PI ساده در چارچوب مرجع dq با SAPF از طریق شبیه سازی در محیط سیمولینک نرم افزار متلب نشان داده خواهد شد.

Abstract—This generated harmonics due to nonlinear load affects the voltage waveform. Most power systems can accommodate a certain level of harmonic but we have problems when harmonics become an indicative component of overall load. As these higher frequency harmonics flow through the power system affects the communication, overheating and hardware damage such as overheating of electrical equipment, cables, transformers, generators. High voltages and circulating currents caused by harmonic resonance. Hence for the detection of these harmonics current total harmonic distortion the use of the passive power filter, active power filter and hybrid power filter. Then, as an investigation this paper extends the existing comparisons found in with a proposed simulation study. The study isolates the harmonic detection method from the active filter and out places the input waveform from the sensors with a known waveform, artificially constructed. Thus, the output waveform that should be expectable now is noted and differentiates between each analyzed harmonic detection method. Traditionally passive power filter was used as a solution for this problem, caused by the system harmonics, since they are easy to design, having simple structure low cost, high efficiency, lower voltage regulation and phase advanced synchronous capacitors etc. However traditionally controllers have many drawbacks. Which provides only fixed compensation, generates resonance problem and are bulky in size. To overcome these problems active power filter are introduced satisfy for the current harmonics and to minimize the THD. This project the comparisons will be found with a proposed simulation gives separation of the harmonic identified method from the active filter and replaces the input signal from the detector with a familiar signal, Also find the output signal that should be predictable now is noted and differentiate between each estimated harmonic detection schemes. This project the most relevant results of the simulations. And finally compare their results with DFT analysis methods with PI controller d-q reference frame in SAPF
Keywords: Harmonics, passive filter, Active filter, Harmonic Detection techniques, SAPF

دانلود مقاله
کلمات تخصصی این صفحه:

شبیه سازی آماده، شبیه سازی اماده، شبیه سازی اماده با متلب، شبیه سازی اماده برق، شبیه سازی اماده مهندسی برق، شبیه سازی اماده برق قدرت، شبیه سازی اماده مهندسی برق، شبیه سازی اماده مهندسی برق قدرت، شبیه سازی انجام شده برق، شبیه سازی انجام شده برق قدرت، شبیه سازی با متلب، شبیه سازی با MATLAB، شبیه سازی با گمز، شبیه سازی با GAMS، شبیه سازی با دیگسایلنت، شبیه سازی با DIGSILENT، شبیه سازی با پی اسکد، شبیه سازی با PSCAD، شبیه سازی با پی اسپایس، شبیه سازی با PSPICE، شبیه سازی با اچ اسپایس، شبیه سازی با HSPICE، شبیه سازی با پروتیوس، شبیه سازی با اچ اف اس اس، ، شبیه سازی با HFSS، شبیه سازی برق، شبیه سازی مقاله برق، شبیه سازی مقالات برق، شبیه سازی پروژه برق، ، شبیه سازی پروژه های برق، شبیه سازی برق قدرت، شبیه سازی مقاله برق قدرت، شبیه سازی مقالات برق قدرت، شبیه سازی پروژه برق قدرت، شبیه سازی پروژه های برق قدرت، شبیه سازی برق کنترل، شبیه سازی مقاله برق کنترل، شبیه سازی مقالات برق کنترل، شبیه سازی پروژه برق کنترل، شبیه سازی پروژه های برق کنترل، شبیه سازی برق الکترونیک، شبیه سازی مقاله برق الکترونیک، شبیه سازی مقالات برق الکترونیک، شبیه سازی پروژه برق الکترونیک، شبیه سازی پروژه های برق الکترونیک، شبیه سازی برق مخابرات، شبیه سازی مقاله برق مخابرات، شبیه سازی مقالات برق مخابرات، شبیه سازی پروژه برق مخابرات، شبیه سازی پروژه های برق مخابرات، شبیه سازی مکاترونیک، شبیه سازی مقالات مکاترونیک، شبیه سازی مقاله مکاترونیک، شبیه سازی مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقالات مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقاله مهندسی پزشکی.شبیه سازی آماده، شبیه سازی اماده، شبیه سازی اماده با متلب، شبیه سازی اماده برق، شبیه سازی اماده مهندسی برق، شبیه سازی اماده برق قدرت، شبیه سازی اماده مهندسی برق، شبیه سازی اماده مهندسی برق قدرت، شبیه سازی انجام شده برق، شبیه سازی انجام شده برق قدرت، شبیه سازی با متلب، شبیه سازی با MATLAB، شبیه سازی با گمز، شبیه سازی با GAMS، شبیه سازی با دیگسایلنت، شبیه سازی با DIGSILENT، شبیه سازی با پی اسکد، شبیه سازی با PSCAD، شبیه سازی با پی اسپایس، شبیه سازی با PSPICE، شبیه سازی با اچ اسپایس، شبیه سازی با HSPICE، شبیه سازی با پروتیوس، شبیه سازی با اچ اف اس اس، ، شبیه سازی با HFSS، شبیه سازی برق، شبیه سازی مقاله برق، شبیه سازی مقالات برق، شبیه سازی پروژه برق، ، شبیه سازی پروژه های برق، شبیه سازی برق قدرت، شبیه سازی مقاله برق قدرت، شبیه سازی مقالات برق قدرت، شبیه سازی پروژه برق قدرت، شبیه سازی پروژه های برق قدرت، شبیه سازی بازار برق، شبیه سازی هره برداری سیستم های قدرت، شبیه سازی کنترل خطی، شبیه سازی کنترل مقوم، شبیه سازی کنترل بهینه، شبیه سازی پردازش تصویر، شبیه سازی دینامیک سیستم های قدرت، شبیه سازی رمز، شبیه سازی برنامه ریزی سیستم های قدرت، شبیه سازی سیستم های انرژی، شبیه سازی مدیریت انرژی، شبیه سازی سیستم های توزیع، شبیه سازی شبکه های هوشمند، شبیه سازی الکترونیک قدرت، شبیه سازی کنترل توان راکتیو، شبیه سازی کفیت توان، شبیه سازی ادوات فکتس FACTS ، شبیه سازی تجدید ساختار سیستم های قدرت، شبیه سازی مباحث ویژه، شبیه سازی انرژی های نو، شبیه سازی تولیدات پراکنده، شبیه سازی تولید انرژی الکتریکی، شبیه سازی پاسخگویی بار، شبیه سازی پایداری سیستم های قدرت، شبیه سازی PSS، شبیه سازی ماشین هیفرون فیلیپس، شبیه سازی سیمولینک، شبیه سازی، برنامه نویسی برق، کدنویسی برق، شبیه سازی برق کنترل، شبیه سازی مقاله برق کنترل، شبیه سازی مقالات برق کنترل، شبیه سازی پروژه برق کنترل، شبیه سازی پروژه های برق کنترل، شبیه سازی برق الکترونیک، شبیه سازی مقاله برق الکترونیک، شبیه سازی مقالات برق الکترونیک، شبیه سازی پروژه برق الکترونیک، شبیه سازی پروژه های برق الکترونیک، شبیه سازی برق مخابرات، شبیه سازی مقاله برق مخابرات، شبیه سازی مقالات برق مخابرات، شبیه سازی پروژه برق مخابرات، شبیه سازی پروژه های برق مخابرات، شبیه سازی مکاترونیک، شبیه سازی مقالات مکاترونیک، شبیه سازی مقاله مکاترونیک، شبیه سازی مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقالات مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقاله مهندسی پزشکی، شبیه سازی بازار برق، شبیه سازی بهره برداری سیستم های قدرت، شبیه سازی کنترل خطی، شبیه سازی کنترل مقاوم، شبیه سازی کنترل بهینه، شبیه سازی پردازش تصویر، شبیه سازی دینامیک سیستم های قدرت، شبیه سازی رمز، شبیه سازی برنامه ریزی سیستم های قدرت، شبیه سازی سیستم های انرژی، شبیه سازی مدیریت انرژی، شبیه سازی سیستم های توزیع، شبیه سازی شبکه های هوشمند، شبیه سازی الکترونیک قدرت، شبیه سازی کنترل توان راکتیو، شبیه سازی کفیت توان، شبیه سازی ادوات فکتس FACTS ، شبیه سازی تجدید ساختار سیستم های قدرت، شبیه سازی مباحث ویژه، شبیه سازی انرژی های نو، شبیه سازی تولیدات پراکنده، شبیه سازی تولید انرژی الکتریکی، شبیه سازی پاسخگویی بار، شبیه سازی پایداری سیستم های قدرت، شبیه سازی PSS، شبیه سازی ماشین هیفرون فیلیپس، شبیه سازی سیمولینک، شبیه سازی، برنامه نویسی برق، کدنویسی برق، ام فایل، mfile، شبیه سازی رله و حفاظت پیشرفته، انجام پروژه متلب ، پروژه متلب ، پروژه matlab ، شبیه سازی با متلب ، شبیه سازی مقاله با متلب ، پیاده سازی مقاله با متلب ، پردازش تصویر در متلب ، انجام پروژه پردازش تصویر ، شبکه عصبی در متلب ، الگوریتم ژنتیک در متلب ، الگوریتم pso در متلب ، انجام پروژه هوش مصنوعی ، پروژهای آماده متلب ، آموزش متلب ، انجام پروژه مهندسی، پروژه های مهندسی کامپیوتر، پروژه های مرتبط با پردازش تصویر با متلب،پروژه های مرتبط با داده کاوی Data mining با متلب، پروژه های مرتبط با بیگ دیتا Big Data با متلب، پروژه های مرتبط با شبکه حسگر بی سیم (مسیریابی) با متلب، پروژه های مرتبط با IOT اینترنت اشیا با متلب، پروژه های مرتبط با سیستم های توصیه گر با متلب، پروژه های مرتبط با الگوریتم های فرا ابتکاری , PSO GSO با متلب، پروژه های مرتبط هوش مصنوعی با متلب، پروژه های مرتبط تشخیص تومور از تصاویر پزشکی با متلب، پروژه های مرتبط پردازش تصویر -تشخیص پلاک خودرو در شرایط مختلف با متلب، پروژه های مرتبط پردازش تصویر در زمینه تشخیص چهره با متلب، پروژه های مرتبط تشخیص و لبه یابی تصاویر با متلب، پروژه های مرتبط تشخیص و تعیین سرعت خودرو از روی تصاویر با متلب، پروژه های مرتبط هوش مصنوعی در زمینه فشرده سازی تصویر با متلب، پروژه های مرتبط هوش مصنوعی در زمینه بازیابی تصویر با متلب، پروژه های مرتبط هوش مصنوعی در زمینه بازیابی و دسته بندی محصول با استفاده از پردازش تصویر با متلب، پروژه های مرتبط پردازش تصویر در زمینه شناسایی راه ها از تصوایر ماهواره ای با متلب، پروژه های مرتبط تشخیص چهره با متلب، پروژه های مهندسی برق، پروژه های مهندسی برق مخابرات با متلب، پروژه های مهندسی برق قدرت با متلب، پروژه های مهندسی برق کنترل با متلب، پروژه های مهندسی برق الکترونیک با متلب، پروژه های مرتبط در زمینه تجزیه مدهای تجربی-EMD با متلب، پروژه های مرتبط در زمینه تبدیل ویولت-wavelet با متلب، پروژه های مرتبط پردازش سیگنال ECG , EGG , EMG , CTG با متلب، پروژه های مرتبط تشخیص بیماری با استفاده از شبکه عصبی RBF و ماشین بردار پشتیبان SVM با متلب، پروژه های مرتبط پردازش تصاویر دیجیتال (Digital Image Processing) با متلب، پروژه های مرتب  بینایی ماشین (Machine Vision) با متلب، پروژه های مرتبط شناسایی حالت چهره افراد (Facial Expression) با متلب، پروژه های مرتبط تشخیص هویت افراد با استفاده از تصاویر چهره (Face Recognition) با متلب، پروژه های مرتبط تشخیص هویت افراد با استفاده از تصاویر عنبیه چشم (Iris Recognition)، پروژه های مرتبط تخمین جهت نگاه (Eye Gaze Estimation) با متلب، پروژه های مرتبط ردیابی اشیا در تصاویر (Object Tracking) با متلب، پروژه های مرتبط بهبود کیفیت تصاویر (Image Enhancement) با متلب، پروژه های مرتبط و پروژه های مهندسی پزشکی:، پروژه های مرتبط پردازش سیگنال با متلب، پروژه های مرتبط مهندسی پزشکی بیوالکتریک با متلب، پروژه های مرتبط مهندسی پزشکی بیومکانیک با متلب، پروژه های مرتبط پردازش تصاویر پزشکی با متلب، شبیه سازی بازار برق، شبیه سازی بهره برداری سیستم های قدرت، شبیه سازی کنترل خطی، شبیه سازی کنترل مقاوم، شبیه سازی کنترل بهینه، شبیه سازی پردازش تصویر، شبیه سازی دینامیک سیستم های قدرت، شبیه سازی رمز، شبیه سازی برنامه ریزی سیستم های قدرت، شبیه سازی سیستم های انرژی، شبیه سازی مدیریت انرژی، شبیه سازی سیستم های توزیع، شبیه سازی شبکه های هوشمند، شبیه سازی الکترونیک قدرت، شبیه سازی کنترل توان راکتیو، شبیه سازی کفیت توان، شبیه سازی ادوات فکتس FACTS ، شبیه سازی تجدید ساختار سیستم های قدرت، شبیه سازی مباحث ویژه، شبیه سازی انرژی های نو، شبیه سازی تولیدات پراکنده، شبیه سازی تولید انرژی الکتریکی، شبیه سازی پاسخگویی بار، شبیه سازی پایداری سیستم های قدرت، شبیه سازی PSS، شبیه سازی ماشین هیفرون فیلیپس، شبیه سازی سیمولینک، شبیه سازی، برنامه نویسی برق، کدنویسی برق، ام فایل، mfile، شبیه سازی رله و حفاظت پیشرفته.