همکاری با ما

جهت همکاری و کار در حوزه های ترجمه و شبیه سازی مقالات، می توانید از طرق زیر درخواست خود را ارسال نمایید. همچنین برای فروش شبیه سازی ها و ترجمه های آماده نیز می توانید از طرق زیر تماس حاصل فرمایید

تماس، تلگرام، واتس آپ و ایمیل جهت ارسال فایل ترجمه به صورت زیر است

0902 795 28 76

tarjomehrooz@gmail.com

:ای دی و یوزر نیم تلگرام جهت ارسال فایل ترجمه

http://www.telegram.me/tarjomehrooz