شبیه سازی آماده برق قدرت با گمز

شبیه سازی آماده و انجام شده مفالات مهندسی برق قدرت با نرم افزار گمز GAMS

در زیر، تعداد محدودی از مقالات شبیه سازی شده مهندسی برق گرایش قدرت با نرم افزار قدرتمند، سریع و بهینه ساز گمز آورده شده است. برای شبیه سازی های آماده بیشتر یا شبیه سازی مقالات و پروژه هایتان از صفر، از طرق زیر اقدام نمایید.

توجه: قبل از خرید، خروجی و گزارش کار برای اطمینان شما فرستاده خواهد شد.

تماس، تلگرام، واتس آپ و ایمیل جهت سفارش: 

09027952876

tarjomehrooz@gmail.com

 ای دی و یوزر نیم تلگرام جهت سفارش: 

http://www.telegram.me/tarjomehrooz
دانلود نرم افزار گمز:

نرم افزار گمز را می توانید از این جا دانلود نمایید.
بخشی از مباحثی که با نرم افزار گمز نوشته می شود، در زیر آمده است:

هاب انرژی

خودروهای برق

تعمیرات و نگه داری نیروگاه ها

بازار برق

بهره برداری سیستم های قدرت

تجدید ساختار سیستم های قدرت

انرژی های نو

مباحث ویژه
توزیع اقتصادی بار
در مدار قرار گیری واحدها
برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت تولید
unit commitment
economic dispatch

 برنامه ریزی مشارکت واحدها
کنترل توان راکتیو
کیفیت توان
دینامیک سیستم های قدرت
میگروگرید
انرژی های نو
تجدید ساختار سیستم های قدرت
برنامه ریزی توسعه تولید یا توزیع یا انتقال
مشارکت واحدهای تولید توان

UNIT COMMITMENT, SCHEDULING, EXPANSION PLANNING

حل عدم قطعیت ها
SCUC
مدلسازی منابع تولید پراکنده مانند مزارع بادی
تولید سناریو و کاهش سناریو با استفاده از نرم افزار گمز
لیست برخی از مقالات آماده مهندسی برق قدرت با نرم افزار گمز در زیر آمده است:

کد n1:

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات: بازار برق و بهره برداری، خودروهای برقی قابل اتصال به برق، آلودگی و هزینه

سال 2013 و از ژورنال IET

عنوان:

Cost and emission impacts of virtual power plant formation in plug-in hybrid electric vehicle penetrated networks

تاثیرات هزینه و الودگی آرایش نیروگاه مجازی در شبکه هایی تحت نفوذ خودروهای برقی قابل اتصال به برق

خلاصه مقاله:

Abstract

With increasing interest in alternative energy resources and technologies, mass penetration of PHEVs (plug-in hybrid vehicles) into the electricity grid and widespread utilization of DERs (distributed energy resources) are anticipated in the near future. As an aggregation unit, the VPP (virtual power plant) is introduced for load management and resource scheduling. In this article, we develop an energy management model for VPPs and analyze the cost and emission impacts of VPP formation and PHEV penetration. We conduct a case study for the state of California using real-world data from official resources. An average of 29.5% cost reduction and 79% CO2 and 83% NOx emission reductions are attained as shared benefits of consumers in the case study. Results are illustrative of opportunities that VPP formation can provide for the community. Sensitivity of the results to the DER costs and capacities, battery and gasoline prices are also analyzed. In addition, we prove that charging and discharging do not simultaneously occur in the solutions, which leads to a simplification in traditional energy management models.

Keywords

PHEV;DER;VPP;V2G;Scheduling;Energy management

دانلود مقالهکد n2:

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات بازار برق و بهره برداری، پاسخ گویی بار، برنامه ریزی روز بعد، انرژی های تجدید پذیر

 سال 2013 و از ژورنال IET

عنوان:

Hourly demand response in day-ahead scheduling for managing the variability of renewable energy

پاسخگویی ساعتی بار در برنامه ریزی روز بعد برای مدیریت تغییرات انرژهای تجدید پذیر

چکیده مقاله:

:Abstract

This study proposes a stochastic optimisation model for the day-ahead scheduling in power systems, which incorporates the hourly demand response (DR) for managing the variability of renewable energy sources (RES). DR considers physical and operating constraints of the hourly demand for economic and reliability responses. The proposed stochastic day-ahead scheduling algorithm considers random outages of system components and forecast errors for hourly loads and RES. The Monte Carlo simulation is applied to create stochastic security-constrained unit commitment (SCUC) scenarios for the day-ahead scheduling. A general-purpose mixed-integer linear problem software is employed to solve the stochastic SCUC problem. The numerical results demonstrate the benefits of applying DR to the proposed day-ahead scheduling with variable RES.

Mohammad Shahidehpour

پاسخگویی ساعتی بار در برنامه ریزی روز بعد برای مدیریت تغییرات انرژهای تجدید پذیر

چکیده: این مقاله یک مدل بهینه سازی احتمالاتی برای برنامه زمان بندی تولید  روز بعد واحدهای نیروگاهی درسیستم های قدرت پیشنهاد داده است، که در این برنامه از منابع پاسخگوی بار(DR) به منظور مدیریت عدم قطعیت منابع انرژی تجدید پذیر(RES) استفاده شده است. منابع پاسخگوی بار محدودیت های فیزیکی و عملیاتی بار ساعتی را برای پاسخگوی قابلیت اطمینان محور و اقتصادی در نظر گرفته است. در برنامه زمان بندی احتمالاتی واحدها، احتمال خروج واحدهای نیروگاهی و خطای پیش بینی بار و منابع انرژی تجدید پذیر در نظر پرفته شده است. از روش شببیهسازی مونت کارلو به منظور تولید سناریو استفاده شده است. از نرم افزار general-purpose mixed-integer linear برای حل مسئله برنامه ریزی مشارکت امنیت مقید واحد ها استفاده شده است. نتایج عددی نشان می دهد که استفاده از منابع بار پاسخگوی  در برنامه ریزی مشارکت امنیت مقید در حضور عدم قطعیت منابع انرژی تجدید پذیر دارای سود می باشد.

نویسنده: پروفسور محمد شاهیده پور

دانلود مقالهکد n3:

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات بازار برق و بهره برداری، برنامه ریزی سیستم های قدرت، پاسخ گویی بار، برنامه ریزی تولید پراکنده ، سیستم های قدرت ،تجدید ساختار صنعت برق

سال 2013 و از ژورنال Springer

عنوان مقاله:

Modeling the effects of demand response on generation expansion planning in restructured power systems

مدل کردن تاثیر پاسخ گویی بار روی برنامه ریزی تولید پراکنده در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده

کلمات کلیدی:

Key words: Demand response, Generation expansion planning, Responsive demand

 نرم افزار شبیه سازی: گمز GAMSکد n4:

مقاله مهندسی برق قدرت (بازار برق و بهره برداری، برنامه ریزی سیستم های قدرت، مدیریت تراکم (گرفتگی) ،روز بعد، سیستم های توزیع، پاسخ گویی بار خانگی ، قیمت های تراکم نوزیع  )، سال 2014  و از ژورنال IEEE

عنوان مقاله:

Day-Ahead Congestion Management in Distribution Systems Through Household Demand Response and Distribution Congestion Prices

مدیریت تراکم روز بعد در سیستم های توزیع از طریق پاسخ گویی بار خانگی و قیمت های تراکم نوزیع

کلمات کلیدی:

Index Terms—Congestion management, distribution system, distribution congestion price (DCP), household demand responseکد n5:

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات : بازار برق و بهره برداری، برنامه ریزی سیستم های قدرت،  منابع پاسخگویی بار توزیع و مشارکت واحدها، بازار برق روز بعد

سال 2015 و از ژورنال Elsevier

:عنوان:

Impact of demand response resources on unit commitment and dispatch in a day-ahead electricity market

تاثیر منابع پاسخگویی بار روی توزیع و مشارکت واحدها در بازار برق روز بعد   

کلمات کلیدی:

:Keywords

Demand response resources

Unit commitment

Economic dispatch

Power system computation

Electricity market

Nodal pricingکد n6:

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات: بازار برق و بهره برداری، خودروهای برقی ، شبکه هوشمند آلودگی،هزینه،خودرو به شبکه، شبکه به خودرو، V2G،G2V

Elsevier سال 2010 و از ژورنال

عنوان مقاله:

Intelligent unit commitment with vehicle-to-grid —A cost-emission optimization

در مدار قرار گرفتن واحدها هوشمند با خودرو به شبکه، یک بهینه سازی مبتنی بر هزینه و آلودگی

خلاصه مقاله:

a b s t r a c t
A gridable vehicle (GV) can be used as a small portable power plant (S3P) to enhance the security and reliability of utility grids. Vehicle-to-grid (V2G) technology has drawn great interest in the recent years and its success depends on intelligent scheduling of GVs or S3Ps in constrained parking lots. V2G can reduce dependencies on small expensive units in existing power systems, resulting in reduced operation cost and emissions. It can also increase reserve and reliability of existing power systems. Intelligent unit commitment (UC) withV2Gfor cost and emission optimization in power system is presented in this paper. As number of gridable vehicles in V2G is much higher than small units of existing systems, UC with V2G is more complex than basic UC for only thermal units. Particle swarm optimization (PSO) is proposed to balance between cost and emission reductions for UC with V2G. PSO can reliably and accurately solve this complex constrained optimization problem easily and quickly. In the proposed solution model, binary PSO optimizes on/off states of power generating units easily. Vehicles are presented by integer numbers instead of zeros and ones to reduce the dimension of the problem. Balanced hybrid PSO optimizes the number of gridable vehicles of V2G in the constrained parking lots. Balanced PSO provides a balance between local and global searching abilities, and finds a balance in reducing both operation cost and emission. Results show a considerable amount of cost and emission reduction with intelligent UC with V2G. Finally, the practicality of UC with V2G is discussed for real-world applications.

دانلود مقالهکد n7:

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات بازار برق و بهره برداری، مشارکت واحدها، در مدار قرار گرفتن واحدها، بهینه سازی، الگوریتم آتش بازی

سال 2016 و از ژورنال Elsevier

عنوان مقاله:

A solution to unit commitment problem using fire works algorithm

روشی برای حل مساله مشارکت واحدها توسط الگوریتم آتش بازی

خلاصه مقاله:

a b s t r a c t
This paper presents a new approach using swarm intelligence algorithm called Fireworks Algorithm applied to determine Unit Commitment and generation cost (UC) by considering prohibited operating zones. Inspired by the swarm behaviour of fireworks, an algorithm based on the explosion (search) process and the mechanisms of keeping the diversity of sparks has been developed to minimize the total generation cost over a given scheduled time period and to give the most cost-effective combination of generating units to meet forecasted load and reserve requirements, while adhering to generator and
transmission constraints. The primary focus is to achieve better optimization while incorporating a large and often complicated set of constraints like generation limits, meeting the load demand, spinning reserves, minimum up/down time and including more realistic constraints, such as considering the restricted/prohibited operating zones of a generator. The generating units have certain ranges where operation is restricted based upon physical limitations of machine components or instability, e.g., due
to steam valve or vibration in shaft bearings. Therefore, prohibited operating zones as a prominent constraint must be considered. In this paper the incorporating of complicated constraints of an optimization
problem into the objective function is not considered by neglecting the penalty term. Numerical simulations have been carried out on 10 – unit 24 – hour system.

دانلود مقالهکد n8:

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات بازار برق و بهره برداری، پاسخ گویی بار، برنامه ریزی تولید پراکنده ، مشارکت واحدها، آلودگی، هزینه، اقتصاد، سیستم های قدرت ،تجدید ساختار صنعت برق

 سال 2013 و از ژورنال IEEE

عنوان مقاله:

Investigation of Economic and Environmental-Driven Demand Response Measures Incorporating UC

بررسی اقتصادی و محیطی پاسخگویی بار در حضور مشارکت واحدها

چکیده:

Abstract—In recent years, load management (LM) programs are introduced as an impressive option in all energy policy decisions. Under deregulation, the scope of LM programs has considerably been expanded to include demand response programs (DRPs). Basically, DRPs are divided into two main categories namely, incentive-based programs (IBPs) and time-based rate (TBR) programs. In this paper, an economic model of responsive loads is derived based upon price elasticity of demand and customers’ benefit function. In order to investigate the economic-driven and environmental-driven measures of demand response programs, a new linearized formulation of cost-emission based unit commitment problem associated with DRPs (UCDR) is presented. Here, UCDR is modeled as a mixed-integer programming (MIP) problem. The proposed model is applied to determine loads provided by DRPs and schedule commitment status of generating units. Moreover, the optimum value of incentive as a crucial issue for implementing DRPs is derived. Several analyses are conducted to investigate the impact of some important factors such as elasticity on the UCDR problem. The strategy success index (SSI) is employed to prioritize DRPs from the independent system operator (ISO) perspective. The conventional 10-unit test system is used to demonstrate effectiveness of the proposed methodology

کلمات کلیدی:

Index Terms—Economic-environmental driven measures, incentive- based programs, load economic model, mixed-integer programming, strategy success index (SSI), UCDR

دانلود مقالهکد n9:

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات: بازار برق و بهره برداری، برنامه ریزی سیستم های قدرت، مدیریت تراکم (گرفتگی) ،روز بعد، سیستم های توزیع، پاسخ گویی بار خانگی ، قیمت های تراکم نوزیع

سال 2014 و از ژورنال IEEE

عنوان مقاله:

Day-Ahead Congestion Management in Distribution Systems Through Household Demand Response and Distribution Congestion Prices

مدیریت تراکم روز بعد در سیستم های توزیع از طریق پاسخ گویی بار خانگی و قیمت های تراکم توزیع

کلمات کلیدی:

Index Terms—Congestion management, distribution system, distribution congestion price (DCP), household demand responseکد n10:

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات: بازار برق و بهره برداری، برنامه ریزی سیستم های قدرت،  منابع پاسخگویی بار ،  توزیع و مشارکت واحدها، بازار برق روز بعد

سال 2015 و از ژورنال Elsevier

عنوان مقاله:

Impact of demand response resources on unit commitment and dispatch in a day-ahead electricity market

تاثیر منابع پاسخگویی بار روی توزیع و مشارکت واحدها در بازار برق روز بعد   

کلمات کلیدی:

:Keywords

Demand response resources

Unit commitment

Economic dispatch

Power system computation

Electricity market

Nodal pricing

لینک سایت مقاله:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061514007625کد n11:

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات: بهره برداری سیستم های قدرت، بازار برق، خودروهای الکتریکی و مشارکت واحدها بر اساس هزینه، در مدار قرار گرفتن واحدها، شارژ و دشارژ

 سال 2014 و از ژورنال الزویر

عنوان مقاله:

Evaluation of plug-in electric vehicles impact on cost-based unit commitment

ارزیابی تاثیر خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه روی مشارکت واحدها مبتنی بر هزینه

Incorporating plug in electric vehicles (PEVs) to power systems may address both additional demand as well as mobile storage to support electric grid spatially. Better utilization of such potential depends on the optimal scheduling of charging and discharging PEVs. Charging management malfunction of PEVs may increase the peak load which leads to additional generation. Therefore, charging and discharging of PEVs must be scheduled intelligently to prevent overloading of the network at peak hours, take advantages

of off peak charging benefits and delaying any load shedding. A charging and discharging schedule of PEVs with respect to load curve variations is proposed in this paper. The proposed methodology incorporates integrated PEVs; the so-called parking lots; into the unit commitment problem. An IEEE 10-unit test system is employed to investigate the impacts of PEVs on generation scheduling. The results obtained from simulation analysis show a significant techno-economic saving.

دانلود مقالهکد n12:

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات: بازار برق و بهره برداری

سال 2015 و از ژورنال IEEE

موضوع:

Investigation of Market-Based Demand Response Impacts on Security Constrained Preventive Maintenance Scheduling

بررسی تاثیر پاسخ گویی تقاضا بازار محور روی برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه با قیود امنیتی

دانلود مقاله

خلاصه مقاله:

:Abstract

In recent years, load management (LM) programs have been contemplated as a crucial option in all energy policy decisions. Under deregulation, the scope of LM programs has been considerably expanded to include demand response (DR) programs. Here, the market-based DR programs are regarded as a virtual resource for reserve provision. Basically, demand-side reserve affects handling and controlling of power systems ranging from short-term to long-term scheduling. Preventive maintenance scheduling (PMS) of generating units is addressed as a long-term scheduling in power system studies, which is affected by DR programs. In this paper, a new structure for security-constrained PMS associated with DR programs is suggested. In order to scrutinize the economic- and environmental-driven measures of DR programs, a new linearized formulation of cost-and-emission-based preventive maintenance problem is presented. Here, the proposed framework is structured as a mixed-integer programming problem and solved using a CPLEX solver. This model would schedule reserves provided by DR providers, maintenance scheme, and commitment status of generating units. Values of energy and reserves over the scheduling time horizon are also simultaneously determined in this paper. The IEEE Reliability Test System is utilized to demonstrate the effectiveness of the proposed structure

چکیده:

در سال های اخیر، برنامه های مدیریت بار (LM) به عنوان یک گزینه بسیار مهم در همه تصمیمات سیاست انرژی در نظر گرفته شده است. بر اساس مقررات زدایی، چشم انداز برنامه LM بسیار گسترش یافته که شامل پاسخ تقاضا (DR) و برنامه های مربوط به آن می شود. در اینجا، برنامه های DR وابسته بازار به عنوان یک منبع مجاز برای ارائهه ذخایر در نظر گرفته شده است. اساسا، بحث تقاضا و هم چنین تاثیرات ذخایر آن ها در نگهداری و کنترل سیستم هایی توان و قیود آن ها از برنامه ریزی های کوتاه مدت تا دراز مدت به دست می آیند. اجتناب از نگهداری محدود PMs و واحد های تولیدی در این جا به عنوان یک برنامه ریزی دراز مدت در مطالعات سیستم توان در نظر گرفته شده است که توسط برنامه های DR به صورت مشخص شناخته می شوند. در این مقاله، یک ساختار جدید برای امنیت PMs ارائهه گردیده است که با برنامه های DR پیشنهاد می شوند. در ادامه این مباحث اقتصادی و اندازه گیری های محیطی برنامهه های DR یک فرمولاسیون خطی جدید هزینه و آلودگی وابسته به مساله نگهداری ارائه شده است. در اینجا، چارچوب مورد انتظار به عنوان یک برنامه پیچیده و یک برنامه مربوط به آن سازمان دهی شده است و یک حل کننده CPLEX در آن مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل یک برنامه ذخیره سازی توسط ارائه دهندگان DR، طرح تعمیر و نگهداری، و موقعیت های واحدهای تولیدی را در نظر    می گیرد. مقادیر انرژی و ذخیره آن در برنامه ریزی زمانی افق به صورت شبیه سازی شده در این مقاله تعیین می گردند. سیستم تست قابلیت اطمینان IEEE برای تعیین تاثیرر  ساختار مورد انتظار مطرح می گردد .

کلمات کلیدی : مباحث محیطی و اقتصادی، برنامه ریزی انرژی و ذخایر، برنامه های پاسخ تقاضا وابسته به بازار (DR)، برنامه های صحیح – پیچیده (MIP)، برنامه ریزی زمانی تعمیر و نگهداری محدوده امنیتی(PMs) .

دانلود مقالهکد n13:

سال انتشار 2017

عنوان: 

A bottom-up approach for demand response aggregators’participation in electricity markets

 یک روش پایین-بالا برای شرکت تجمیع کنندگان پاسخ گویی بار در بازارهای برق

:نویسندگان و سمت آن ها

Nadali Mahmoudia,∗, Ehsan Heydarian-Forushanib, Miadreza Shafie-khahc,Tapan K. Sahaa, M.E.H. Golshanb, Pierluigi SianocaPower and Energy Systems Group, School of ITEE, University of Queensland, Brisbane, AustraliabDepartment of Electrical and Computer Engineering, Isfahan University of Technology, IrancUniversity of Salerno, Via Giovanni Paolo II, 132, Fisciano (SA), 84084 Salerno, Italya

چکیده:

This paper proposes a bottom-up model for demand response (DR) aggregators in electricity markets. Thismodel enables a DR aggregator to consider the technical constraints of customers in developing an optimaltrading strategy in the wholesale electricity market. In the bottom level, DR options, called load shifting,load curtailment and load recovery are comprehensively modelled in a stochastic programming approach.Each DR program is mathematically formulated in such a way that practically models the constraints ofcustomers. Further, the proposed model considers the customers’ behaviour in participating in the givenDR program through a scenario-based participation factor. On the other hand, the upper level proposestrading the DR outcome in day-ahead and balancing markets with uncertain prices, as well as in forwardcontracts with a predefined price. The overall bottom-up problem is formulated as a stochastic profitmaximization model for the DR aggregator, in which the risk is taken into account using the ConditionalValue-at-Risk (CVaR) measure. The feasibility of the given strategy is assessed on a case of the Nordicmarket

دانلود مقالهکد n14:

سال انتشار 2013 

عنوان مقاله:

Microgrid Optimal Scheduling With Multi-Period Islanding Constraints

برنامه ریزی بهینه ریز شبکه (میکروگرید) با قیود جزبره ای چند دوره ای

چکیده مقاله:

Abstract—This paper presents a model for microgrid optimal
scheduling considering multi-period islanding constraints. The
objective of the problem is to minimize the microgrid total operation
cost which comprises the generation cost of local resources
and cost of energy purchase from the main grid. The microgrid
optimal scheduling problem is decomposed into a grid-connected
operation master problem and an islanded operation subproblem.
The microgrid capability in operating in the islanded mode for
multiple hours is scrutinized by a islanding criterion. The
integer scheduling decisions determined in the master problem
will be examined against the microgrid islanding feasibility in the
subproblem. The scheduling decisions will be revised using proper
islanding cuts if sufficient generation is not available to guarantee
a feasible islanding. Islanding cuts will revise generating units, energy
storage systems, and adjustable loads schedules. Any change
in the schedule of adjustable loads outside the operating time
interval specified by consumers is penalized by an inconvenience
factor in the objective. Numerical simulations demonstrate the
effectiveness of the proposed microgrid optimal scheduling model
and explore its economic and reliability merits.
Index Terms—Adjustable load, distributed energy resource, islanded
operation, microgrid optimal scheduling.

Amin Khodaei, Member, IEEE

دانلود مقالهکد n15:

سال انتشار 2016 

عنوان مقاله:

Hydroelectric unit commitment for power plants composed of distinct groups of generating units

مشارکت واحد هیدرو الکتریک (برق آبی) برای نیروگاه های متشکل از گروه های مجزای واحدهای تولیدی

چکیده مقاله:

a b s t r a c t
This paper proposes a new solution method for the unit commitment problem of hydro generation units for power systems in which there is prevalence of hydroelectric participation. Attention is focused on hydro power plants composed of distinct groups of generating units, each of which exhibiting different performance characteristics. Considering the forecasted load curves provided by short term operation planning studies, an optimization problem is formulated to determine how many and which generating
units should be dispatched in each hour and at which power plant so as to meet load, operational and energy target constraints. The latter are established by medium term operation planning studies. The
objective function to be minimized comprises distinct components related to loss of efficiency in the use of water resources, as well as unit startup and shutdown costs. The difficulties posed by the discontinuous
nature of the loss of performance function, which actually comprises a collection of distinct curves, are dealt with by aggregating them into a continuous surface obtained via best fitting methods. This
artifice allows the application of efficient mixed integer programming algorithms to solve the hydro unit commitment problem, and is seen as a contribution of this paper. The performance of such optimization
model is assessed via its application to real power plants of the Brazilian interconnected power system.
The results show that the proposed operation policy promotes the optimum use of water resources, leading to the minimum depletion of reservoirs as compared to all other unit combinations.

Talita Dal’ Santo, Antonio Simões Costa∗
Federal University of Santa Catarina, Brazil

دانلود مقالهکد n16:

سال انتشار 2008 

عنوان مقاله:

Modeling Real-Time Balancing Power Market Prices Using Combined SARIMA and Markov Processes

SARIMA مدل کردن قیمت های بازار برق متعادل لحظه ای توسط فرایندهای مارکوف و

چکیده مقاله:

Abstract—This paper describes modeling of real-time balancing
power market prices by using combined seasonal auto regressive
integrated moving average (SARIMA) and discrete Markov
processes. The combination of such processes allows generation
of price series with periods where no demand for balancing
power exists. The purpose of the model is simulation of prices to
construct scenario trees representing possible realization of the
stochastic prices. Such scenario trees can be used in planning
models based on stochastic optimization to generate bid sequences
to the balancing market. The spread of the prices in the tree
and the shape of the scenarios are of central importance. Model
parameter estimation methods reflecting the demands on scenario
trees have therefore been used. The proposed model is also applied
to data from the Nordic power market. The conclusion of this
paper is that the developed model is appropriate for modeling
real-time balancing power prices.
Index Terms—Markov processes, power prices, SARIMA processes,
scenario generation, time series analysis.

دانلود مقالهکد n17:

سال انتشار 2016 

عنوان مقاله:

Optimal scheduling of a hydro basin in a pool-based electricity market with consideration of transmission constraints

برنامه ریزی بهینه حوضچه آبی در بازار برق مبتنی بر حوضچه (اشتراکی) با در نظر گرفتن قیود انتقال

چکیده مقاله: 

a b s t r a c t

The effect of flexible hydropower management on prices is a topic widely studied in research and eco-nomic analysis. However, the influence of transmission constraints and zonal prices on optimal hydrodispatching has not been highly considered in the literature. In the present study, an iterative algorithmfor calculating the optimal bids of hydro plants in a basin is proposed, considering the fundamentalinfluence of these plants in regions when transmission lines are congested and can affect zonal prices.The results show the efficiency of the algorithm and modifications in positioning of hydro plants in themarket.

دانلود مقالهکد n18:

سال انتشار 2016 

عنوان مقاله:

Coordination of Generation Maintenance Scheduling in Electricity Markets

هماهنگی برنامه ریزی تعمیر و نگه داری تولید در بازارهای برق

چکیده مقاله:

Abstract—Generation maintenance scheduling (GMS) plays an important role in power system operations. The restructuring of
the power industry has forced changes to the traditional maintenance
mechanism. On one hand, the generation companies seek to
maximize their profit. On the other hand, the independent system
operator (ISO) strives to maintain the operational reliability of the
system while maximizing the social welfare. This paper proposes
a coordination mechanism for generation maintenance scheduling
in electricity markets. In order to solve the resulting large mixed
integer programming (MIP) problem, a relaxation induced algorithm
is utilized. This technique is based on the solution of the
linear relaxed problem. The features of the coordination mechanism
and the performance of the algorithm are demonstrated
using the IEEE-118 bus system and a provincial power system in
China. Case studies show that the proposed mechanism not only
ensures the maintenance preference of the generating companies,
but also maintains the operational reliability of the system. They
also demonstrate that the algorithm is quite efficient at solving the
optimization problem.
Index Terms—Generation maintenance scheduling, generation company, independent system operator, coordination mechanism, mixed integer programming, relaxation induced.

دانلود مقاله کد n19:

سال انتشار 2013 

عنوان مقاله:

Vehicle-to-Grid Service Potential with Price Based PEV Charging/Discharging

پتانسیل خدمت خودرو به شبکه با شارژ یا دشارژ خودرو الکتریکی هیبریدی مبتنی بر قیمت

چکیده مقاله:

Abstract—In this paper the operation of distributed charging infrastructure of plug-in electric vehicles (PEVs) is
characterized. Charging and discharging pattern is optimized according to price variations to maximize the social benefit of PEV participation as energy storage in the electricity market. 2009 US National Household Travel Survey (NHTS) data set has been used in several ways to probabilistically quantify the PEVs’ status in order to characterize the real time mobility behavior. Grid regulation ancillary service potential of the vehicle fleet is calculated based on the results of optimization problem

Index Terms– V2G, aggregator, regulation power, driving behavior, profit optimization, smart grid

دانلود مقالهکد n20:

سال انتشار 2016 

عنوان مقاله:

Demand response for home energy management system

پاسخگویی بار برای سیستم مدیریت انرژی خانگی

چکیده مقاله:

a b s t r a c t
The optimization of energy consumption, with consequent cost reduction, is one of the main challenges for the present and future smart grid. Demand response (DR) program is expected to be vital in home energy management system (HEMS) which aims to schedule the operation of appliances to save energy costs by considering customer convenience as well as characteristics of electric appliances. The DR program is a challenging optimization problem especially when the formulations are non-convex or NP-hard
problems. In order to solve this challenging optimization problem efficiently, an effective heuristic approach is proposed to achieve a near optimal solution with low computational costs. Different from previously proposed methods in literatures which are not suitable to be run in embedded devices such
as a smart meter. The proposed algorithm can be implemented in an embedded device which has severe limitations on memory size and computational power, and can get an optimal value in real-time.
Numerical studies were carried out with the data simulating practical scenarios are provided to demonstrate the effectiveness of the proposed method

دانلود مقاله


کد n21:

سال انتشار 2012

عنوان مقاله:

Line Capacity Expansion and Transmission Switching in Power Systems With Large-Scale Wind Power

توسعه ظرفیت خط و کلیدزنی انتقال در سیستم های قدرت با توان بادی بزرگ مقیاس

چکیده مقاله:

Abstract—In 2020 electricity production from wind power
should constitute nearly 50% of electricity demand in Denmark.
In this paper we look at optimal expansion of the transmission
network in order to integrate 50% wind power in the system, while
minimizing total fixed investment cost and expected cost of power
generation.We allow for active switching of transmission elements
to reduce congestion effects caused by Kirchhoff’s voltage law.
Results show that actively switching transmission lines may yield
a better utilization of transmission networks with large-scale wind
power and increase wind power penetration. Furthermore, it is
shown that transmission switching is likely to affect the optimal
line capacity expansion plan
Index Terms—Capacity planning, mathematical programming, smart grids, stochastic systems, transmission lines, wind power generation

Jonas Christoffer Villumsen, Geir Brønmo, and Andy B. Philpott, Member, IEEE

دانلود مقاله


کد n23:

سال انتشار 2016  

عنوان مقاله:

A novel approach for optimal economic dispatch scheduling of integrated combined heat and power systems for maximum economic profit and minimum environmental emissions based on Benders decomposition

چکیده مقاله:کد n24:

سال انتشار 2014  

عنوان مقاله:

Smart Household Operation Considering Bi-Directional EV and ESS Utilization by Real-Time Pricing-Based DR

بهره برداری خانه هوشمند با در نظر گرفتن استفاده از ESS و EV دو جهته اوسط DR مبتنی بر قیمت گذاری زمان حقیقی

چکیده مقاله:

Abstract—As the smart grid solutions enable active consumer
participation, demand response (DR) strategies have drawn much
interest in the literature recently, especially for residential areas.
As a new type of consumer load in the electric power system,
electric vehicles (EVs) also provide different opportunities,
including the capability of utilizing EVs as a storage unit via
vehicle-to-home (V2H) and vehicle-to-grid (V2G) options instead
of peak power procurement from the grid. In this paper, as the
main contribution to the literature, a collaborative evaluation of
dynamic-pricing and peak power limiting-based DR strategies
with a bi-directional utilization possibility for EV and energy
storage system (ESS) is realized. A mixed-integer linear programming
(MILP) framework-based modeling of a home energy
management (HEM) structure is provided for this purpose. A
distributed small-scale renewable energy generation system, the
V2H and V2G capabilities of an EV together with two-way energy
trading of ESS, and different DR strategies are all combined in
a single HEM system for the first time in the literature. The
impacts of different EV owner consumer preferences together
with the availability of ESS and two-way energy trading capabilities
on the reduction of total electricity prices are examined
with case studies

Ozan Erdinc, Member, IEEE, Nikolaos G. Paterakis, Student Member, IEEE, Tiago D. P. Mendes, Anastasios G. Bakirtzis, Senior Member, IEEE, and João P. S. Catalão, Senior Member, IEEE

Index Terms—Demand response (DR), electric vehicle (EV), home energy management (HEM), smart household, vehicle-to-grid (V2G), vehicle-to-home V2H

چکیده:

      مقررات زدایی صنعت برق مسئه ای مورد توجه سرمایه گذاران، قانون گذاران و دیگر افراد مشارکت کننده در بازار برق برای بیش از یک دهه با هدف دستیابی به استفاده کارامدتر از انرژی الکتریکی و سود بهبودیافته است. به عنوان مفهومی در حال رشد برای مقررات زدایی موثر صنعت برق، مسئله شبکه هوشمند توجه چشمگیری را از سمت کشورهای توسعه یافته به خود جلب کرده است و آنها خواستار سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای بر روی این مورد هستند.

      شبکه هوشمند عرضه کننده بینشی برای بهبود کارایی و بهره برداری از الکتریسیته از زمان تولید تا رسیدن به دست کاربر نهایی همراه با تطبیق موثر تمام گزینه های تولید و ذخیره و ممکن سازی مشارکت مصرف کننده در سمت تقاضا است. همراه با اهمیت رو به رشد بینش شبکه هوشمند، خانه های هوشمندی که می توانند استفاده از برق را به طور بلادرنگ مانیتور کنند و برای کاهش هزینه صورت حساب برق اقدام کنند، نیز اهمیت ویژه ای در تحقیقات در رابطه با اقدامات ممکن سمت تقاضا یافته اند.

       اقدامات سمت تقاضا برای خانه های هوشمند در یک شبکه هوشمند معمولا بر استراتژی های DR تمرکز می کنند و تعامل میان خدمات همگانی و مصرف کننده را ممکن می سازند. DR واژه ای است که به صورت تغییرات مصرف برق توسط مصرف کنندگان نهایی از الگوهای مصرف معمولی در پاسخ به تغییرات قیمت برق در طی زمان یا پاداش های پرداختی طراحی شده برای القای مصرف کمتر برق در زمانی تعریف می شود که قیمت های بازار عمده ی برق بالا هستند یا در هنگامی که قابلیت اطمینان سیستم به خطر بیفتد. این تعریف دپارتمان انرژی آمریکا (DOE) است و این دپارتمان عرضه کننده برنامه های مبتنی بر پاداش و برنامه های مبتنی بر قیمت (زمان استفاده، قیمت گذاری پیک بحرانی، قیمت گذاری پویا) است. استراتژی های DR به طور کلی بر تغییر مصرف برق مصرف کنندگان از زمان های پیک (اوج مصرف) به زمان های غیر پیک (غیر اوج مصرف) برای کاهش تنش بر دستگاه هایی که این خدمات همگانی( برق) را مدیریت می کنند مانند ترانسفورماتورهای توزیع، لاین ها و غیره تمرکز دارند و می تواند عرضه کننده منبع ارزشمندی برای عملکرد موثر و کارامد ساختار شبکه هوشمند باشند. استفاده از استراتژی های DR برای مصرف کنندگان صنعتی به حد کمال رسیده است اما این مورد مفهوم نسبتا جدیدی برای مناطق مسکونی است که مسئول تقریبا 40% مصرف انرژی در جهان هستند.

دانلود مقاله

 کد n25:

سال انتشار 2017  

عنوان مقاله:

Optimal dispatch for a microgrid incorporating renewables and demand response

چکیده مقاله:کد n26:

سال انتشار 2012  

عنوان مقاله:

Line Capacity Expansion and Transmission Switching in Power Systems With Large-Scale Wind Power

توسعه ظرفیت خط و کلید زنی انتقال در سیستم های قدرت با توان بادی بزرگ مقیاس

چکیده مقاله:

Jonas Christoffer Villumsen, Geir Brønmo, and Andy B. Philpott, Member, IEEE
Abstract—In 2020 electricity production from wind power
should constitute nearly 50% of electricity demand in Denmark.
In this paper we look at optimal expansion of the transmission
network in order to integrate 50% wind power in the system, while
minimizing total fixed investment cost and expected cost of power
generation.We allow for active switching of transmission elements
to reduce congestion effects caused by Kirchhoff’s voltage law.
Results show that actively switching transmission lines may yield
a better utilization of transmission networks with large-scale wind
power and increase wind power penetration. Furthermore, it is
shown that transmission switching is likely to affect the optimal line capacity expansion plan
Index Terms—Capacity planning, mathematical programming smart grids, stochastic systems, transmission lines, wind power generation

دانلود مقالهکد n27:

سال انتشار 2016  

عنوان مقاله:

Flexible interaction of plug-in electric vehicle parking lots for efficient wind integration

کنش انعطاف پذیر گروه های پارکینگ خودرو برقی قابل اتصال به برق برای ادغام بازده باد

چکیده مقاله:

The increasing share of uncertain wind generation has changed traditional operation scheduling of power
systems. The challenges of this additional variability raise the need for an operational flexibility in
providing both energy and reserve. One key solution is an effective incorporation of plug-in electric
vehicles (PEVs) into the power system operation process. To this end, this paper proposes a two-stage
stochastic programming market-clearing model considering the network constraints to achieve the
optimal scheduling of conventional units as well as PEV parking lots (PLs) in providing both energy
and reserve services. Different from existing works, the paper pays more attention to the uncertain
characterization of PLs takes into account the arrival/departure time of PEVs to/from the PL, the initial
state of charge (SOC) of PEVs, and their battery capacity through a set of scenarios in addition to wind
generation scenarios. The results reveal that although the cost saving as a consequence of incorporating
PL to the grid is below 1% of total system cost, however, flexible interactions of PL in the energy and
reserve markets can promote the integration of wind power more than 13.5%.

دانلود مقاله

 کد n28:

سال انتشار 2017  

عنوان مقاله:

Optimal dispatch for a microgrid incorporating renewables and demand response

توزیع بهینه برای یک ریزشبکه با ترکیب (منابع انرژی) تجدیدپذیر و پاسخ تقاضا

چکیده مقاله:

چکیده- این مقاله یک توزیع اقتصادی بهینه­ ای ریزشبکه ی متصل به شبکه را نشان می­دهد. ریزشبکه  شامل منابع توان بادی و دیزل و فتوولتائیک خورشیدی است. یک “برنامه­ی پاسخ تقاضای مبتنی بر تشویق” در عملکرد ریزشبکه متصل به شبکه ترکیب شده است. استراتژی توزیع بهینه بوسیله­ی کمینه کردن هزینه­ی سوخت ژنراتورهای معمول، هزینه­های معامله­ی توان قابل انتقال، و بیشینه کردن سود پاسخ تقاضای اپراتور ریزشبکه در حالی که به طور همزمان محدودیت­های تقاضای بار را در بین محدودیت­های دیگر ارضا می­کند بدست آمده است. مدل ریاضی توسعه یافته بر روی دو مطالعه­ی موردی عملی تست شده است و همچنین تحلیل حساسیت مدل به پارامترهای کلیدی نیز انجام شده است. مطالعه­ی موردی 1 شامل 3 واحد ژنراتور معمولی، یک ژنراتور بادی، یک ژنراتور خورشیدی، و سه مشتری روستایی است. مطالعه­ی موردی دوم یک ریزشبکه  بزرگتر است و برای تست قابلیت اعمال مدل ما به ریزشبکه های بزرگتر و همچنین برای تایید مطابقت الگوریتم ما برای سایزهای مختلف انتخاب شده است. نتایج نشان می­دهند که برنامه­ی پاسخ تقاضا مقادیر انرژی تسکین­دهنده­ی شبکه­ی قابل توجهی را در دو مطالعات موردی در نظر گرفته شده کاهش می­دهد و مجتمع­سازی برنامه­ های پاسخ تقاضای مبتنی بر تشویق در مسئله مدیریت انرژی ریزشبکه، بهینه­سازی را در هر دو طیف عرضه و تقاضای شبکه معرفی می ­کند.

دانلود مقالهکد n29:

سال انتشار 2016  

عنوان مقاله:

A novel approach for optimal economic dispatch scheduling of integrated combined heat and power systems for maximum economic profit and minimum environmental emissions based on Benders decomposition

روشی جدید برای برنامه ریزی توزیع اقتصادی بهینه ادغام سیستم های قدرت و گرمای ترگیب شده برا حصول ماکزیمم سود و حداقل الودگی های زیست محیطی بر اساس تجزیه بندرز

چکیده مقاله:

مروزه منابع انرژی تجدیدپذیری چون توربین های بادی و سلول خورشیدی اولا به دلیل عدم آلودگی محیط زیست و ثانیا به دلیل عدم نیاز به سوخت و در نتیجه هزینه ی حاشیه ای بسیار کم، مورد توجه فراوان بهره برداران سیستم قدرت و حتی مصرف کنندگان قرار گرفته است. با ورود منابع تجدیدپذیر، حل مسئله ی مشارکت واحدها به عنوان یک برنامه ی بهینه سازی سنتی سیستم قدرت که تلاش دارد تا با تعیین بهینه ی ورود و خروج واحدها و تعیین تولید بهینه ی هر واحد هزینه ی کل تولید را کمینه سازد با مشکلاتی روبرو می شود. توان خروجی منابع تجدیدپذیر مانند توربین بادی و سلول خورشیدی به عوامل طبیعی چون سرعت وزش باد و میزان تابش خورشید بستگی دارد که با نوعی عدم قطعیت همراه است. همین مسئله موجب می شود که مسئله ی مشارکت واحدها با حضور منابع انرژی تجدیدپذیر با نوعی عدم قطعیت مواجه شود. به علاوه بار مصرفی شبکه نیز همواره بامقادیر پیش بینی شده همخوانی ندارد و دارای یک میزان اختلاف تصادفی با مقادیر پیش بینی شده می باشدکه خود عامل دیگری برای بروز عدم قطعیتدر حل مسئله ی مشارکت واحدهاست. برای مدلسازی عدم قطعیت نیروگاه های بادی و خورشیدی و بار مصرفی میتوان از روش های حل تصادفی و آمار و احتمالی که همراه با تخصیص توابع چگالی احتمال مناسب به عوامل عدم قطعیت می باشد، استفاده کرد.

دانلود مقالهکد n30:

سال انتشار 2017  

عنوان مقاله:

Distributed generation integrated with thermal unit commitment considering demand response for energy storage optimization of smart grid

توزیع یکپارچه ژنراتور ها با الزام واحد حرارتی با توجه به پاسخگویی تقاضا برای بهینه سازی ذخیره انرژی در شبکه هوشمند

 

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی ظرفیت بهینه ذخیره سازی انرژی باتری برای عملیات شبکه های هوشمند می پردازد. ژنراتور های تجدید پذیر و ژنراتور های حرارتی به عنوان منابع تولید برق برای شبکه هوشمند در نظر گرفته شده اند. معمولا ازسیستم باتری ذخیره انرژی (BESS) برای ازبین بردن محدودیت انتقال استفاده می شود ولی هزینه نصب و راه اندازی این سیستم بسیار زیاد است. در برخی از مواقع نصب این سیستم به شکلی بزرگ غیر ممکن است. از سوی دیگر، رقابت بازار برق با توجه به مقررات زدایی و آزادسازی بازار برق افزایش یافته است . بنابراین، شرکت های برق نیازمند کاهش هزینه تولید به منظور به حداکثر رساندن سودشان می باشند . ظرفیت BESS را می توان با سیستم پاسخ به تقاضا کاهش داد. حامل الکتریکی (EV) و پمپ حرارتی (HP) در خانه های هوشمند به عنوان بارهای کنترل کننده از طرف تقاضا در نظر گرفته شده اند. اثربخشی روش ارائه شده توسط نتایج شبیه سازی گسترده شده است که اطمینان از کاهش هزینه BESSو ظرفیت تولید برق و جلب رضایت محدودیت انتقال را تایید می کند.

کلمات کلیدی:

الزام واحد های شبکه های تجدید پذیر، انتقال انرژی، پاسخ به محدودیت تقاضا، سیستم باتری ذخیره انرژی

دانلود مقالهکد n31:

سال انتشار 2014  

عنوان مقاله:

Short-term scheduling of combined heat and power generation units in the presence of demand response programs

برنامه ریزی کوتاه مدت واحدهای تولید توان و حرارت ترکیبی در حضور برنامه های پاسخگویی تقاضا

چکیده مقاله:

This paper presents the short-term hourly scheduling of industrial and commercial customers with cogeneration facilities, conventional power units, and heat-only units. In order to serve the power and heat demands of the customer with minimum cost, demand response (DR) program has been implemented. In the proposed DR program total power and heat demand of customer will be supplied, without
any curtailed load. Moreover, the responsive load can vary in different time intervals. In the paper, the heat-power dual dependency characteristic in different types of CHP (combined heat and power generation) units is taken into account and all technical constraints of generation units have been satisfied. In addition, a heat buffer tank, with the ability of heat storage, has been incorporated in the proposed framework. This work studies four cases in order to confirm the performance of the proposed method. The importance of applying the proposed DR program, the effect of considering the amount of transferable power constraint and the effect of heat exchange with the nearby factories in the value of expected profit have been investigated in the case studies

Keywords
Combined heat and power (CHP) system
Demand response programs
Feasible operation region of CHP units
CHP self-scheduling
Heat buffer tank

دانلود مقاله

 کد n52:

سال انتشار 2017  

عنوان مقاله:

Energy flow modeling and optimal operation analysis of the micro energy grid based on energy hub

مدل سازی پخش انرژی و تجزیه و تحلیل بهره­ برداری بهینه ریز شبکه انرژی مبتنی بر هاب انرژی

چکیده مقاله:

A b s t r a c t
The energy security and environmental problems impel people to explore a more efficient, environment friendly and economical energy utilization pattern. In this paper, the coordinated operation and optimal dispatch strategies for multiple energy system are studied at the whole Micro Energy Grid level. To augment the operation flexibility of energy hub, the innovation sub-energy hub structure including power hub, heating hub and cooling hub is put forward. Basing on it, a generic energy hub architecture integrating renewable energy, combined cooling heating and power, and energy storage devices is developed. Moreover, a generic modeling method for the energy flow of micro energy grid is proposed. To minimize the daily operation cost, a day-ahead dynamic optimal operation model is formulated as a mixed integer linear programming optimization problem with considering the demand response. Case studies are undertaken on a community Micro Energy Grid in four different scenarios on a typical summer day and the roles of renewable energy, energy storage devices and demand response are discussed separately. Numerical simulation results indicate that the proposed energy flow modeling and optimal operation method are universal and effective over the entire energy dispatching horizon

Tengfei Ma⇑, Junyong Wu, Liangliang Hao
School of Electrical Engineering, Beijing Jiaotong University, Haidian District, Beijing 100044, China

:Keywords
Micro energy grid
Combined cooling
Heating and power
Sub-energy hub
Energy flow
Optimal operation
Demand response

چکیده
 مسائل امنیتی و زیست محیطی انرژی، مردم را وادار به کشف یک محیط کارآمدتر می کند، یک الگوي مصرف انرژي طرفدار محیط زیست و اقتصادي. در این مقاله، بهره­برداری هماهنگ شده و استراتژی های دیسپچ بهینه برای سیستم انرژی چندگانه در کل شبکه کوچک انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تقویت انعطاف پذیری بهره­برداری هاب انرژی، ساختار جدید زیر هاب انرژی، از جمله هاب توان ، هاب گرمایش و هاب سرمایش قرار داده شده است. بر اساس آن معماری یکپارچه هاب انرژی کلی انرژی تجدیدپذیر، هاب گرمایش، هاب سرمایش و هاب توان، و دستگاه های ذخیره سازی انرژی توسعه یافته است.علاوه بر این، روش مدل سازی کلی برای پخش انرژی شبکه کوچک انرژی پیشنهاد شده است. برای به حداقل رساندن هزینه بهره­برداری روزانه، یک مدل بهره­برداری بهینه دینامیکی روز پیشرو به عنوان یک مسئله بهینه سازی برنامه نویسی خطی عدد صحیح مختلط با در نظر گرفتن پاسخ تقاضا ترکیب شده است. مطالعات موردی در یک شبکه برق کوچک انرژی در چهار سناریو مختلف در یک روز تابستانی معمولی انجام شده است و نقش انرژی های تجدید پذیر، دستگاه های ذخیره سازی انرژی و پاسخ تقاضا به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد.نتایج شبیه سازی عددی نشان می دهد که مدل سازی پخش انرژی پیشنهاد شده و روش بهره­برداری بهینه در سراسر افق دیسپچ انرژی جامع و موثر هستند.

کلمات کلیدی: شبکه کوچک انرژی، خنک کننده ترکیبی، گرمایش و توان، زیر هاب انرژی، پخش انرژی، بهره­برداری بهینه، پاسخ تقاضا.

دانلود مقاله


کد n53:

سال انتشار 2015  

عنوان مقاله:

Lagrangian Relaxation Hybrid With Evolutionary Algorithm For Short-Term Generation Scheduling

چکیده مقاله:کد n54:

سال انتشار 2016  

عنوان مقاله:

A Bi-Level Integrated Generation-Transmission Planning Model Incorporating The Impacts Of Demand Response By Operation Simulation

چکیده مقاله:کد n55:

سال انتشار 2016  

عنوان مقاله:

Stochastic Multi-Stage Co-Planning Of Transmission Expansion And Energy Storage

چکیده مقاله:کد n56:

سال انتشار 2015  

عنوان مقاله:

Optimal Modeling Of Energy Storage System

چکیده مقاله:کد n57:

سال انتشار 2017  

عنوان مقاله:

Security Constrained Unit Commitment Using Line Outage Distribution Factors

چکیده مقاله:کد n58:

سال انتشار 2006  

عنوان مقاله:

Ac Contingency Dispatch Based On Security-Constrained Unit Commitment

چکیده مقاله:کد n59:

سال انتشار 2016  

عنوان مقاله:

Energy Storage In Renewable-Based Residential Energy Hubs

چکیده مقاله:کد n60:

سال انتشار 2015  

عنوان مقاله:

 

Battery-Based Energy Storage Transportation For Enhancing Power System Economics And Security

چکیده مقاله:کد n61:

سال انتشار 2012  

عنوان مقاله:

Generation Scheduling In Microgrids Under Uncertainties In Power Generation

چکیده مقاله:کد n62:

سال انتشار 2017  

عنوان مقاله:

Unit Commitment Under Gas-Supply Uncertainty And Gas-Price Variability


کد n63:

چکیده مقاله:

سال انتشار 2012  

عنوان مقاله:

Security Constrained Unit Commitment Using Line Outage Distribution Factors

چکیده مقاله: