شبیه سازی آماده برق قدرت با گمز

شبیه سازی آماده و انجام شده مفالات مهندسی برق قدرت با نرم افزار گمز GAMS

در زیر، تعداد محدودی از مقالات شبیه سازی شده مهندسی برق گرایش قدرت با نرم افزار قدرتمند، سریع و بهینه ساز گمز آورده شده است. برای شبیه سازی های آماده بیشتر یا شبیه سازی مقالات و پروژه هایتان از صفر، از طرق زیر اقدام نمایید.

توجه: این شبیه سازی های اماده برق قدرت، فقط در انحصار وب سایت ترجمه روز می باشد و در هیچ سایتی دیگری پیدا نمی شوند.

توجه: قبل از خرید، خروجی و گزارش کار برای اطمینان شما فرستاده خواهد شد.

تماس، تلگرام، واتس آپ، سروش و ایمیل جهت سفارش و ارسال فایل ها به صورت زیر است:

09027952876

tarjomehrooz@gmail.com

ای دی و یوزر نیم تلگرام جهت جهت سفارش و ارسال فایل ها:

http://www.telegram.me/tarjomehrooz

ای دی و یوزر نیم سروش جهت سفارش و ارسال فایل ها:

http://www.sapp.ir/trooz
دانلود نرم افزار گمز:

نرم افزار گمز را می توانید از این جا دانلود نمایید.
بخشی از مباحثی که با نرم افزار گمز نوشته می شود، در زیر آمده است:

هاب انرژی

خودروهای برق

تعمیرات و نگه داری نیروگاه ها

بازار برق

بهره برداری سیستم های قدرت

تجدید ساختار سیستم های قدرت

انرژی های نو

مباحث ویژه
توزیع اقتصادی بار
در مدار قرار گیری واحدها
برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت تولید
unit commitment
economic dispatch

 برنامه ریزی مشارکت واحدها
کنترل توان راکتیو
کیفیت توان
دینامیک سیستم های قدرت
میگروگرید
انرژی های نو
تجدید ساختار سیستم های قدرت
برنامه ریزی توسعه تولید یا توزیع یا انتقال
مشارکت واحدهای تولید توان

UNIT COMMITMENT, SCHEDULING, EXPANSION PLANNING

حل عدم قطعیت ها
SCUC
مدلسازی منابع تولید پراکنده مانند مزارع بادی
تولید سناریو و کاهش سناریو با استفاده از نرم افزار گمز
لیست برخی از مقالات آماده مهندسی برق قدرت با نرم افزار گمز در زیر آمده است:

کد n1:

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات: بازار برق و بهره برداری، خودروهای برقی قابل اتصال به برق، آلودگی و هزینه

سال 2013 و از ژورنال IET

عنوان:

Cost and emission impacts of virtual power plant formation in plug-in hybrid electric vehicle penetrated networks

تاثیرات هزینه و الودگی آرایش نیروگاه مجازی در شبکه هایی تحت نفوذ خودروهای برقی قابل اتصال به برق

خلاصه مقاله:

Abstract

With increasing interest in alternative energy resources and technologies, mass penetration of PHEVs (plug-in hybrid vehicles) into the electricity grid and widespread utilization of DERs (distributed energy resources) are anticipated in the near future. As an aggregation unit, the VPP (virtual power plant) is introduced for load management and resource scheduling. In this article, we develop an energy management model for VPPs and analyze the cost and emission impacts of VPP formation and PHEV penetration. We conduct a case study for the state of California using real-world data from official resources. An average of 29.5% cost reduction and 79% CO2 and 83% NOx emission reductions are attained as shared benefits of consumers in the case study. Results are illustrative of opportunities that VPP formation can provide for the community. Sensitivity of the results to the DER costs and capacities, battery and gasoline prices are also analyzed. In addition, we prove that charging and discharging do not simultaneously occur in the solutions, which leads to a simplification in traditional energy management models.

Keywords

PHEV;DER;VPP;V2G;Scheduling;Energy management

دانلود مقالهکد n2:

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات بازار برق و بهره برداری، پاسخ گویی بار، برنامه ریزی روز بعد، انرژی های تجدید پذیر

 سال 2013 و از ژورنال IET

عنوان:

Hourly demand response in day-ahead scheduling for managing the variability of renewable energy

پاسخگویی ساعتی بار در برنامه ریزی روز بعد برای مدیریت تغییرات انرژهای تجدید پذیر

چکیده مقاله:

:Abstract

This study proposes a stochastic optimisation model for the day-ahead scheduling in power systems, which incorporates the hourly demand response (DR) for managing the variability of renewable energy sources (RES). DR considers physical and operating constraints of the hourly demand for economic and reliability responses. The proposed stochastic day-ahead scheduling algorithm considers random outages of system components and forecast errors for hourly loads and RES. The Monte Carlo simulation is applied to create stochastic security-constrained unit commitment (SCUC) scenarios for the day-ahead scheduling. A general-purpose mixed-integer linear problem software is employed to solve the stochastic SCUC problem. The numerical results demonstrate the benefits of applying DR to the proposed day-ahead scheduling with variable RES.

Mohammad Shahidehpour

پاسخگویی ساعتی بار در برنامه ریزی روز بعد برای مدیریت تغییرات انرژهای تجدید پذیر

چکیده: این مقاله یک مدل بهینه سازی احتمالاتی برای برنامه زمان بندی تولید  روز بعد واحدهای نیروگاهی درسیستم های قدرت پیشنهاد داده است، که در این برنامه از منابع پاسخگوی بار(DR) به منظور مدیریت عدم قطعیت منابع انرژی تجدید پذیر(RES) استفاده شده است. منابع پاسخگوی بار محدودیت های فیزیکی و عملیاتی بار ساعتی را برای پاسخگوی قابلیت اطمینان محور و اقتصادی در نظر گرفته است. در برنامه زمان بندی احتمالاتی واحدها، احتمال خروج واحدهای نیروگاهی و خطای پیش بینی بار و منابع انرژی تجدید پذیر در نظر پرفته شده است. از روش شببیهسازی مونت کارلو به منظور تولید سناریو استفاده شده است. از نرم افزار general-purpose mixed-integer linear برای حل مسئله برنامه ریزی مشارکت امنیت مقید واحد ها استفاده شده است. نتایج عددی نشان می دهد که استفاده از منابع بار پاسخگوی  در برنامه ریزی مشارکت امنیت مقید در حضور عدم قطعیت منابع انرژی تجدید پذیر دارای سود می باشد.

نویسنده: پروفسور محمد شاهیده پور

دانلود مقالهکد n3:

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات بازار برق و بهره برداری، برنامه ریزی سیستم های قدرت، پاسخ گویی بار، برنامه ریزی تولید پراکنده ، سیستم های قدرت ،تجدید ساختار صنعت برق

سال 2013 و از ژورنال Springer

عنوان مقاله:

Modeling the effects of demand response on generation expansion planning in restructured power systems

مدل کردن تاثیر پاسخ گویی بار روی برنامه ریزی تولید پراکنده در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده

کلمات کلیدی:

Key words: Demand response, Generation expansion planning, Responsive demand

 نرم افزار شبیه سازی: گمز GAMSکد n4:

مقاله مهندسی برق قدرت (بازار برق و بهره برداری، برنامه ریزی سیستم های قدرت، مدیریت تراکم (گرفتگی) ،روز بعد، سیستم های توزیع، پاسخ گویی بار خانگی ، قیمت های تراکم نوزیع  )، سال 2014  و از ژورنال IEEE

عنوان مقاله:

Day-Ahead Congestion Management in Distribution Systems Through Household Demand Response and Distribution Congestion Prices

مدیریت تراکم روز بعد در سیستم های توزیع از طریق پاسخ گویی بار خانگی و قیمت های تراکم نوزیع

کلمات کلیدی:

Index Terms—Congestion management, distribution system, distribution congestion price (DCP), household demand responseکد n5:

مقاله مهندسی برق قدرت با موضوعات : بازار برق و بهره برداری، برنامه ریزی سیستم های قدرت،  منابع پاسخگویی بار توزیع و مشارکت واحدها، بازار برق روز بعد

سال 2015 و از ژورنال Elsevier

:عنوان:

Impact of demand response resources on unit commitment and dispatch in a day-ahead electricity market

تاثیر منابع پاسخگویی بار روی توزیع و مشارکت واحدها در بازار برق روز بعد%9:

Abstract—This paper describes modeling of real-time balancing
power market prices by using combined seasonal auto regressive
integrated moving average (SARIMA) and discrete Markov
processes. The combination of such processes allows generation
of price series with periods where no demand for balancing
power exists. The purpose of the model is simulation of prices to
construct scenario trees representing possible realization of the
stochastic prices. Such scenario trees can be used in planning
models based on stochastic optimization to generate bid sequences
to the balancing market. The spread of the prices in the tree
and the shape of the scenarios are of central importance. Model
parameter estimation methods reflecting the demands on scenario
trees have therefore been used. The proposed model is also applied
to data from the Nordic power market. The conclusion of this
paper is that the developed model is appropriate for modeling
real-time balancing power prices.
Index Terms—Markov processes, power prices, SARIMA processes,
scenario generation, time series analysis.

دانلود مقالهکد n17:

سال انتشار 2016 

عنوان مقاله:

Optimal scheduling of a hydro basin in a pool-based electricity market with consideration of transmission constraints

برنامه ریزی بهینه حوضچه آبی در بازار برق مبتنی بر حوضچه (اشتراکی) با در نظر گرفتن قیود انتقال

چکیده مقاله: 

a b s t r a c t

The effect of flexible hydropower management on prices is a topic widely studied in research and eco-nomic analysis. However, the influence of transmission constraints and zonal prices on optimal hydrodispatching has not been highly considered in the literature. In the present study, an iterative algorithmfor calculating the optimal bids of hydro plants in a basin is proposed, considering the fundamentalinfluence of these plants in regions when transmission lines are congested and can affect zonal prices.The results show the efficiency of the algorithm and modifications in positioning of hydro plants in themarket.

دانلود مقالهکد n18:

سال انتشار 2016 

عنوان مقاله:

Coordination of Generation Maintenance Scheduling in Electricity Markets

هماهنگی برنامه ریزی تعمیر و نگه داری تولید در بازارهای برق

چکیده مقاله:

Abstract—Generation maintenance scheduling (GMS) plays an important role in power system operations. The restructuring of
the power industry has forced changes to the traditional maintenance
mechanism. On one hand, the generation companies seek to
maximize their profit. On the other hand, the independent system
operator (ISO) strives to maintain the operational reliability of the
system while maximizing the social welfare. This paper proposes
a coordination mechanism for generation maintenance scheduling
in electricity markets. In order to solve the resulting large mixed
integer programming (MIP) problem, a relaxation induced algorithm
is utilized. This technique is based on the solution of the
linear relaxed problem. The features of the coordination mechanism
and the performance of the algorithm are demonstrated
using the IEEE-118 bus system and a provincial power system in
China. Case studies show that the proposed mechanism not only
ensures the maintenance preference of the generating companies,
but also maintains the operational reliability of the system. They
also demonstrate that the algorithm is quite efficient at solving the
optimization problem.
Index Terms—Generation maintenance scheduling, generation company, independent system operator, coordination mechanism, mixed integer programming, relaxation induced.

دانلود مقاله کد n19:

سال انتشار 2013 

عنوان مقاله:

Vehicle-to-Grid Service Potential with Price Based PEV Charging/Discharging

پتانسیل خدمت خودرو به شبکه با شارژ یا دشارژ خودرو الکتریکی هیبریدی مبتنی بر قیمت

چکیده مقاله:

Abstract—In this paper the operation of distributed charging infrastructure of plug-in electric vehicles (PEVs) is
characterized. Charging and discharging pattern is optimized according to price variations to maximize the social benefit of PEV participation as energy storage in the electricity market. 2009 US National Household Travel Survey (NHTS) data set has been used in several ways to probabilistically quantify the PEVs’ status in order to characterize the real time mobility behavior. Grid regulation ancillary service potential of the vehicle fleet is calculated based on the results of optimization problem

Index Terms– V2G, aggregator, regulation power, driving behavior, profit optimization, smart grid

دانلود مقالهکد n20:

سال انتشار 2016 

عنوان مقاله:

Demand response for home energy management system

پاسخگویی بار برای سیستم مدیریت انرژی خانگی

چکیده مقاله:

a b s t r a c t
The optimization of energy consumption, with consequent cost reduction, is one of the main challenges for the present and future smart grid. Demand response (DR) program is expected to be vital in home energy management system (HEMS) which aims to schedule the operation of appliances to save energy costs by considering customer convenience as well as characteristics of electric appliances. The DR program is a challenging optimization problem especially when the formulations are non-convex or NP-hard
problems. In order to solve this challenging optimization problem efficiently, an effective heuristic approach is proposed to achieve a near optimal solution with low computational costs. Different from previously proposed methods in literatures which are not suitable to be run in embedded devices such
as a smart meter. The proposed algorithm can be implemented in an embedded device which has severe limitations on memory size and computational power, and can get an optimal value in real-time.
Numerical studies were carried out with the data simulating practical scenarios are provided to demonstrate the effectiveness of the proposed method

دانلود مقاله


کد n21:

سال انتشار 2012

عنوان مقاله:

Line Capacity Expansion and Transmission Switching in Power Systems With Large-Scale Wind Power

توسعه ظرفیت خط و کلیدزنی انتقال در سیستم های قدرت با توان بادی بزرگ مقیاس

چکیده مقاله:

Abstract—In 2020 electricity production from wind power
should constitute nearly 50% of electricity demand in Denmark.
In this paper we look at optimal expansion of the transmission
network in order to integrate 50% wind power in the system, while
minimizing total fixed investment cost and expected cost of power
generation.We allow for active switching of transmission elements
to reduce congestion effects caused by Kirchhoff’s voltage law.
Results show that actively switching transmission lines may yield
a better utilization of transmission networks with large-scale wind
power and increase wind power penetration. Furthermore, it is
shown that transmission switching is likely to affect the optimal
line capacity expansion plan
Index Terms—Capacity planning, mathematical programming, smart grids, stochastic systems, transmission lines, wind power generation

Jonas Christoffer Villumsen, Geir Brønmo, and Andy B. Philpott, Member, IEEE

دانلود مقاله


کد n23:

سال انتشار 2016  

عنوان مقاله:

A novel approach for optimal economic dispatch scheduling of integrated combined heat and power systems for maximum economic profit and minimum environmental emissions based on Benders decomposition

چکیده مقاله:کد n24:

سال انتشار 2014  

عنوان مقاله:

Smart Household Operation Considering Bi-Directional EV and ESS Utilization by Real-Time Pricing-Based DR

بهره برداری خانه هوشمند با در نظر گرفتن استفاده از ESS و EV دو جهته اوسط DR مبتنی بر قیمت گذاری زمان حقیقی

چکیده مقاله:

Abstract—As the smart grid solutions enable active consumer
participation, demand response (DR) strategies have drawn much
interest in the literature recently, especially for residential areas.
As a new type of consumer load in the electric power system,
electric vehicles (EVs) also provide different opportunities,
including the capability of utilizing EVs as a storage unit via
vehicle-to-home (V2H) and vehicle-to-grid (V2G) options instead
of peak power procurement from the grid. In this paper, as the
main contribution to the literature, a collaborative evaluation of
dynamic-pricing and peak power limiting-based DR strategies
with a bi-directional utilization possibility for EV and energy
storage system (ESS) is realized. A mixed-integer linear programming
(MILP) framework-based modeling of a home energy
management (HEM) structure is provided for this purpose. A
distributed small-scale renewable energy generation system, the
V2H and V2G capabilities of an EV together with two-way energy
trading of ESS, and different DR strategies are all combined in
a single HEM system for the first time in the literature. The
impacts of different EV owner consumer preferences together
with the availability of ESS and two-way energy trading capabilities
on the reduction of total electricity prices are examined
with case studies

Ozan Erdinc, Member, IEEE, Nikolaos G. Paterakis, Student Member, IEEE, Tiago D. P. Mendes, Anastasios G. Bakirtzis, Senior Member, IEEE, and João P. S. Catalão, Senior Member, IEEE

Index Terms—Demand response (DR), electric vehicle (EV), home energy management (HEM), smart household, vehicle-to-grid (V2G), vehicle-to-home V2H

چکیده:

      مقررات زدایی صنعت برق مسئه ای مورد توجه سرمایه گذاران، قانون گذاران و دیگر افراد مشارکت کننده در بازار برق برای بیش از یک دهه با هدف دستیابی به استفاده کارامدتر از انرژی الکتریکی و سود بهبودیافته است. به عنوان مفهومی در حال رشد برای مقررات زدایی موثر صنعت برق، مسئله شبکه هوشمند توجه چشمگیری را از سمت کشورهای توسعه یافته به خود جلب کرده است و آنها خواستار سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای بر روی این مورد هستند.

      شبکه هوشمند عرضه کننده بینشی برای بهبود کارایی و بهره برداری از الکتریسیته از زمان تولید تا رسیدن به دست کاربر نهایی همراه با تطبیق موثر تمام گزینه های تولید و ذخیره و ممکن سازی مشارکت مصرف کننده در سمت تقاضا است. همراه با اهمیت رو به رشد بینش شبکه هوشمند، خانه های هوشمندی که می توانند استفاده از برق را به طور بلادرنگ مانیتور کنند و برای کاهش هزینه صورت حساب برق اقدام کنند، نیز اهمیت ویژه ای در تحقیقات در رابطه با اقدامات ممکن سمت تقاضا یافته اند.

       اقدامات سمت تقاضا برای خانه های هوشمند در یک شبکه هوشمند معمولا بر استراتژی های DR تمرکز می کنند و تعامل میان خدمات همگانی و مصرف کننده را ممکن می سازند. DR واژه ای است که به صورت تغییرات مصرف برق توسط مصرف کنندگان نهایی از الگوهای مصرف معمولی در پاسخ به تغییرات قیمت برق در طی زمان یا پاداش های پرداختی طراحی شده برای القای مصرف کمتر برق در زمانی تعریف می شود که قیمت های بازار عمده ی برق بالا هستند یا در هنگامی که قابلیت اطمینان سیستم به خطر بیفتد. این تعریف دپارتمان انرژی آمریکا (DOE) است و این دپارتمان عرضه کننده برنامه های مبتنی بر پاداش و برنامه های مبتنی بر قیمت (زمان استفاده، قیمت گذاری پیک بحرانی، قیمت گذاری پویا) است. استراتژی های DR به طور کلی بر تغییر مصرف برق مصرف کنندگان از زمان های پیک (اوج مصرف) به زمان های غیر پیک (غیر اوج مصرف) برای کاهش تنش بر دستگاه هایی که این خدمات همگانی( برق) را مدیریت می کنند مانند ترانسفورماتورهای توزیع، لاین ها و غیره تمرکز دارند و می تواند عرضه کننده منبع ارزشمندی برای عملکرد موثر و کارامد ساختار شبکه هوشمند باشند. استفاده از استراتژی های DR برای مصرف کنندگان صنعتی به حد کمال رسیده است اما این مورد مفهوم نسبتا جدیدی برای مناطق مسکونی است که مسئول تقریبا 40% مصرف انرژی در جهان هستند.

دانلود مقاله

 کد n25:

سال انتشار 2017  

عنوان مقاله:

Optimal dispatch for a microgrid incorporating renewables and demand response

چکیده مقاله:کد n26:

سال انتشار 2012  

عنوان مقاله:

Line Capacity Expansion and Transmission Switching in Power Systems With Large-Scale Wind Power

توسعه ظرفیت خط و کلید زنی انتقال در سیستم های قدرت با توان بادی بزرگ مقیاس

چکیده مقاله:

Jonas Christoffer Villumsen, Geir Brønmo, and Andy B. Philpott, Member, IEEE
Abstract—In 2020 electricity production from wind power
should constitute nearly 50% of electricity demand in Denmark.
In this paper we look at optimal expansion of the transmission
network in order to integrate 50% wind power in the system, while
minimizing total fixed investment cost and expected cost of power
generation.We allow for active switching of transmission elements
to reduce congestion effects caused by Kirchhoff’s voltage law.
Results show that actively switching transmission lines may yield
a better utilization of transmission networks with large-scale wind
power and increase wind power penetration. Furthermore, it is
shown that transmission switching is likely to affect the optimal line capacity expansion plan
Index Terms—Capacity planning, mathematical programming smart grids, stochastic systems, transmission lines, wind power generation

دانلود مقالهکد n27:

سال انتشار 2016  

عنوان مقاله:

Flexible interaction of plug-in electric vehicle parking lots for efficient wind integration

کنش انعطاف پذیر گروه های پارکینگ خودرو برقی قابل اتصال به برق برای ادغام بازده باد

چکیده مقاله:

The increasing share of uncertain wind generation has changed traditional operation scheduling of power
systems. The challenges of this additional variability raise the need for an operational flexibility in
providing both energy and reserve. One key solution is an effective incorporation of plug-in electric
vehicles (PEVs) into the power system operation process. To this end, this paper proposes a two-stage
stochastic programming market-clearing model considering the network constraints to achieve the
optimal scheduling of conventional units as well as PEV parking lots (PLs) in providing both energy
and reserve services. Different from existing works, the paper pays more attention to the uncertain
characterization of PLs takes into account the arrival/departure time of PEVs to/from the PL, the initial
state of charge (SOC) of PEVs, and their battery capacity through a set of scenarios in addition to wind
generation scenarios. The results reveal that although the cost saving as a consequence of incorporating
PL to the grid is below 1% of total system cost, however, flexible interactions of PL in the energy and
reserve markets can promote the integration of wind power more than 13.5%.

دانلود مقاله

 کد n28:

سال انتشار 2017  

عنوان مقاله:

Optimal dispatch for a microgrid incorporating renewables and demand response

توزیع بهینه برای یک ریزشبکه با ترکیب (منابع انرژی) تجدیدپذیر و پاسخ تقاضا

چکیده مقاله:

چکیده- این مقاله یک توزیع اقتصادی بهینه­ ای ریزشبکه ی متصل به شبکه را نشان می­دهد. ریزشبکه  شامل منابع توان بادی و دیزل و فتوولتائیک خورشیدی است. یک “برنامه­ی پاسخ تقاضای مبتنی بر تشویق” در عملکرد ریزشبکه متصل به شبکه ترکیب شده است. استراتژی توزیع بهینه بوسیله­ی کمینه کردن هزینه­ی سوخت ژنراتورهای معمول، هزینه­های معامله­ی توان قابل انتقال، و بیشینه کردن سود پاسخ تقاضای اپراتور ریزشبکه در حالی که به طور همزمان محدودیت­های تقاضای بار را در بین محدودیت­های دیگر ارضا می­کند بدست آمده است. مدل ریاضی توسعه یافته بر روی دو مطالعه­ی موردی عملی تست شده است و همچنین تحلیل حساسیت مدل به پارامترهای کلیدی نیز انجام شده است. مطالعه­ی موردی 1 شامل 3 واحد ژنراتور معمولی، یک ژنراتور بادی، یک ژنراتور خورشیدی، و سه مشتری روستایی است. مطالعه­ی موردی دوم یک ریزشبکه  بزرگتر است و برای تست قابلیت اعمال مدل ما به ریزشبکه های بزرگتر و همچنین برای تایید مطابقت الگوریتم ما برای سایزهای مختلف انتخاب شده است. نتایج نشان می­دهند که برنامه­ی پاسخ تقاضا مقادیر انرژی تسکین­دهنده­ی شبکه­ی قابل توجهی را در دو مطالعات موردی در نظر گرفته شده کاهش می­دهد و مجتمع­سازی برنامه­ های پاسخ تقاضای مبتنی بر تشویق در مسئله مدیریت انرژی ریزشبکه، بهینه­سازی را در هر دو طیف عرضه و تقاضای شبکه معرفی می ­کند.

دانلود مقالهکد n29:

سال انتشار 2016  

عنوان مقاله:

A novel approach for optimal economic dispatch scheduling of integrated combined heat and power systems for maximum economic profit and minimum environmental emissions based on Benders decomposition

روشی جدید برای برنامه ریزی توزیع اقتصادی بهینه ادغام سیستم های قدرت و گرمای ترگیب شده برا حصول ماکزیمم سود و حداقل الودگی های زیست محیطی بر اساس تجزیه بندرز

چکیده مقاله:

مروزه منابع انرژی تجدیدپذیری چون توربین های بادی و سلول خورشیدی اولا به دلیل عدم آلودگی محیط زیست و ثانیا به دلیل عدم نیاز به سوخت و در نتیجه هزینه ی حاشیه ای بسیار کم، مورد توجه فراوان بهره برداران سیستم قدرت و حتی مصرف کنندگان قرار گرفته است. با ورود منابع تجدیدپذیر، حل مسئله ی مشارکت واحدها به عنوان یک برنامه ی بهینه سازی سنتی سیستم قدرت که تلاش دارد تا با تعیین بهینه ی ورود و خروج واحدها و تعیین تولید بهینه ی هر واحد هزینه ی کل تولید را کمینه سازد با مشکلاتی روبرو می شود. توان خروجی منابع تجدیدپذیر مانند توربین بادی و سلول خورشیدی به عوامل طبیعی چون سرعت وزش باد و میزان تابش خورشید بستگی دارد که با نوعی عدم قطعیت همراه است. همین مسئله موجب می شود که مسئله ی مشارکت واحدها با حضور منابع انرژی تجدیدپذیر با نوعی عدم قطعیت مواجه شود. به علاوه بار مصرفی شبکه نیز همواره بامقادیر پیش بینی شده همخوانی ندارد و دارای یک میزان اختلاف تصادفی با مقادیر پیش بینی شده می باشدکه خود عامل دیگری برای بروز عدم قطعیتدر حل مسئله ی مشارکت واحدهاست. برای مدلسازی عدم قطعیت نیروگاه های بادی و خورشیدی و بار مصرفی میتوان از روش های حل تصادفی و آمار و احتمالی که همراه با تخصیص توابع چگالی احتمال مناسب به عوامل عدم قطعیت می باشد، استفاده کرد.

دانلود مقالهکد n30:

سال انتشار 2017  

عنوان مقاله:

Distributed generation integrated with thermal unit commitment considering demand response for energy storage optimization of smart grid

توزیع یکپارچه ژنراتور ها با الزام واحد حرارتی با توجه به پاسخگویی تقاضا برای بهینه سازی ذخیره انرژی در شبکه هوشمند

 

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی ظرفیت بهینه ذخیره سازی انرژی باتری برای عملیات شبکه های هوشمند می پردازد. ژنراتور های تجدید پذیر و ژنراتور های حرارتی به عنوان منابع تولید برق برای شبکه هوشمند در نظر گرفته شده اند. معمولا ازسیستم باتری ذخیره انرژی (BESS) برای ازبین بردن محدودیت انتقال استفاده می شود ولی هزینه نصب و راه اندازی این سیستم بسیار زیاد است. در برخی از مواقع نصب این سیستم به شکلی بزرگ غیر ممکن است. از سوی دیگر، رقابت بازار برق با توجه به مقررات زدایی و آزادسازی بازار برق افزایش یافته است . بنابراین، شرکت های برق نیازمند کاهش هزینه تولید به منظور به حداکثر رساندن سودشان می باشند . ظرفیت BESS را می توان با سیستم پاسخ به تقاضا کاهش داد. حامل الکتریکی (EV) و پمپ حرارتی (HP) در خانه های هوشمند به عنوان بارهای کنترل کننده از طرف تقاضا در نظر گرفته شده اند. اثربخشی روش ارائه شده توسط نتایج شبیه سازی گسترده شده است که اطمینان از کاهش هزینه BESSو ظرفیت تولید برق و جلب رضایت محدودیت انتقال را تایید می کند.

کلمات کلیدی:

الزام واحد های شبکه های تجدید پذیر، انتقال انرژی، پاسخ به محدودیت تقاضا، سیستم باتری ذخیره انرژی

دانلود مقالهکد n31:

سال انتشار 2014  

عنوان مقاله:

Short-term scheduling of combined heat and power generation units in the presence of demand response programs

برنامه ریزی کوتاه مدت واحدهای تولید توان و حرارت ترکیبی در حضور برنامه های پاسخگویی تقاضا

چکیده مقاله:

This paper presents the short-term hourly scheduling of industrial and commercial customers with cogeneration facilities, conventional power units, and heat-only units. In order to serve the power and heat demands of the customer with minimum cost, demand response (DR) program has been implemented. In the proposed DR program total power and heat demand of customer will be supplied, without
any curtailed load. Moreover, the responsive load can vary in different time intervals. In the paper, the heat-power dual dependency characteristic in different types of CHP (combined heat and power generation) units is taken into account and all technical constraints of generation units have been satisfied. In addition, a heat buffer tank, with the ability of heat storage, has been incorporated in the proposed framework. This work studies four cases in order to confirm the performance of the proposed method. The importance of applying the proposed DR program, the effect of considering the amount of transferable power constraint and the effect of heat exchange with the nearby factories in the value of expected profit have been investigated in the case studies

Keywords
Combined heat and power (CHP) system
Demand response programs
Feasible operation region of CHP units
CHP self-scheduling
Heat buffer tank

دانلود مقاله

 کد n52:

سال انتشار 2017  

عنوان مقاله:

Energy flow modeling and optimal operation analysis of the micro energy grid based on energy hub

مدل سازی پخش انرژی و تجزیه و تحلیل بهره­ برداری بهینه ریز شبکه انرژی مبتنی بر هاب انرژی

چکیده مقاله:

A b s t r a c t
The energy security and environmental problems impel people to explore a more efficient, environment friendly and economical energy utilization pattern. In this paper, the coordinated operation and optimal dispatch strategies for multiple energy system are studied at the whole Micro Energy Grid level. To augment the operation flexibility of energy hub, the innovation sub-energy hub structure including power hub, heating hub and cooling hub is put forward. Basing on it, a generic energy hub architecture integrating renewable energy, combined cooling heating and power, and energy storage devices is developed. Moreover, a generic modeling method for the energy flow of micro energy grid is proposed. To minimize the daily operation cost, a day-ahead dynamic optimal operation model is formulated as a mixed integer linear programming optimization problem with considering the demand response. Case studies are undertaken on a community Micro Energy Grid in four different scenarios on a typical summer day and the roles of renewable energy, energy storage devices and demand response are discussed separately. Numerical simulation results indicate that the proposed energy flow modeling and optimal operation method are universal and effective over the entire energy dispatching horizon

Tengfei Ma⇑, Junyong Wu, Liangliang Hao
School of Electrical Engineering, Beijing Jiaotong University, Haidian District, Beijing 100044, China

:Keywords
Micro energy grid
Combined cooling
Heating and power
Sub-energy hub
Energy flow
Optimal operation
Demand response

چکیده
 مسائل امنیتی و زیست محیطی انرژی، مردم را وادار به کشف یک محیط کارآمدتر می کند، یک الگوي مصرف انرژي طرفدار محیط زیست و اقتصادي. در این مقاله، بهره­برداری هماهنگ شده و استراتژی های دیسپچ بهینه برای سیستم انرژی چندگانه در کل شبکه کوچک انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تقویت انعطاف پذیری بهره­برداری هاب انرژی، ساختار جدید زیر هاب انرژی، از جمله هاب توان ، هاب گرمایش و هاب سرمایش قرار داده شده است. بر اساس آن معماری یکپارچه هاب انرژی کلی انرژی تجدیدپذیر، هاب گرمایش، هاب سرمایش و هاب توان، و دستگاه های ذخیره سازی انرژی توسعه یافته است.علاوه بر این، روش مدل سازی کلی برای پخش انرژی شبکه کوچک انرژی پیشنهاد شده است. برای به حداقل رساندن هزینه بهره ­برداری روزانه، یک مدل بهره­برداری بهینه دینامیکی روز پیشرو به عنوان یک مسئله بهینه سازی برنامه نویسی خطی عدد صحیح مختلط با در نظر گرفتن پاسخ تقاضا ترکیب شده است. مطالعات موردی در یک شبکه برق کوچک انرژی در چهار سناریو مختلف در یک روز تابستانی معمولی انجام شده است و نقش انرژی های تجدید پذیر، دستگاه های ذخیره سازی انرژی و پاسخ تقاضا به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد.نتایج شبیه سازی عددی نشان می دهد که مدل سازی پخش انرژی پیشنهاد شده و روش بهره­برداری بهینه در سراسر افق دیسپچ انرژی جامع و موثر هستند.

کلمات کلیدی: شبکه کوچک انرژی، خنک کننده ترکیبی، گرمایش و توان، زیر هاب انرژی، پخش انرژی، بهره­برداری بهینه، پاسخ تقاضا.

دانلود مقاله


کد n53:

سال انتشار 2015  

عنوان مقاله:

Lagrangian Relaxation Hybrid With Evolutionary Algorithm For Short-Term Generation Scheduling

چکیده مقاله:

دانلود مقالهکد n54:

سال انتشار 2016  

عنوان مقاله:

A Bi-Level Integrated Generation-Transmission Planning Model Incorporating The Impacts Of Demand Response By Operation Simulation

چکیده مقاله:

دانلود مقالهکد n55:

سال انتشار 2016  

عنوان مقاله:

Stochastic Multi-Stage Co-Planning Of Transmission Expansion And Energy Storage

چکیده مقاله:

دانلود مقالهکد n56:

سال انتشار 2015  

عنوان مقاله:

Optimal Modeling Of Energy Storage System

چکیده مقاله:

دانلود مقالهکد n57:

سال انتشار 2017  

عنوان مقاله:

Security Constrained Unit Commitment Using Line Outage Distribution Factors

چکیده مقاله:

دانلود مقالهکد n58:

سال انتشار 2006  

عنوان مقاله:

Ac Contingency Dispatch Based On Security-Constrained Unit Commitment

چکیده مقاله:

دانلود مقالهکد n59:

سال انتشار 2016  

عنوان مقاله:

Energy Storage In Renewable-Based Residential Energy Hubs

چکیده مقاله:

دانلود مقالهکد n60:

سال انتشار 2015  

عنوان مقاله:

 

Battery-Based Energy Storage Transportation For Enhancing Power System Economics And Security

چکیده مقاله:

دانلود مقالهکد n61:

سال انتشار 2012  

عنوان مقاله:

Generation Scheduling In Microgrids Under Uncertainties In Power Generation

چکیده مقاله:

دانلود مقالهکد n62:

سال انتشار 2017  

عنوان مقاله:

 

Unit Commitment Under Gas-Supply Uncertainty And Gas-Price Variability

دانلود مقالهکد n63:

چکیده مقاله:

سال انتشار 2017  

عنوان مقاله:

Security Constrained Unit Commitment Using Line Outage Distribution Factors

چکیده مقاله:

دانلود مقالهکد n64:

چکیده مقاله:

سال انتشار 2012  

عنوان مقاله:

Day-ahead resource scheduling in smart grids considering Vehicle-to-Grid and network constraints

چکیده مقاله:

دانلود مقالهکد N64:

دانلود و خرید کد گمز GAMS برای مساله مشارکت واحدها ( در مدارقرار گرفتن یا تعهد واحدها) با قیود امنیتی security constraint unit commitment یا همان SCUC برای سیستم 24 باس RTS:کد N65:

دانلود و خرید آموزش تجزیه بندرز با مثال و بدون کد گمز مثال:کد N66:

دانلود و خرید آموزش تجزیه بندرز با مثال و همچنین کد گمز بندرز مثال:

 
کلمات تخصصی این صفحه:
کد گمز GAMS، کد گمز GAMS برق قدرت، دانلود رایگان کد گمز GAMS برق قدرت، انجام کد نویسی گمز GAMS، شبیه سازی گمز GAMS، انجام شبیه سازی گمز GAMS، انجام پروژه گمز GAMS، انچام شبیه سازی گمز GAMS برای برق قدرت، مدل گمز GAMS، مدل سازی گمز GAMS، مدل کردن گمز GAMS برای صنایع، دانلود رایگان کد گمز GAMS رشته مهندسی صنایع، برق، برق قدرت، صنایع، مهندسی صنایع، شبیه سازی آماده، شبیه سازی اماده، شبیه سازی اماده با گمز GAMS، شبیه سازی اماده برق، شبیه سازی اماده مهندسی برق، شبیه سازی اماده مهندسی برق با گمز GAMS، شبیه سازی اماده برق قدرت گمز GAMS، شبیه سازی اماده برق گمز GAMS، شبیه سازی اماده برق قدرت، شبیه سازی اماده مهندسی برق، شبیه سازی با متلب، شبیه سازی با MATLAB، شبیه سازی اماده مهندسی برق قدرت، شبیه سازی انجام شده برق، شبیه سازی انجام شده برق قدرت، شبیه سازی با متلب، شبیه سازی با گمز GAMS، شبیه سازی با گمز، شبیه سازی با GAMS، شبیه سازی با دیگسایلنت، شبیه سازی با DIGSILENT، شبیه سازی با پی اسکد، شبیه سازی با PSCAD، شبیه سازی با پی اسپایس، شبیه سازی با PSPICE، شبیه سازی با اچ اسپایس، شبیه سازی با HSPICE، شبیه سازی با پروتیوس، شبیه سازی با اچ اف اس اس، ، شبیه سازی با HFSS، شبیه سازی برق، شبیه سازی مقاله برق، شبیه سازی مقالات برق، شبیه سازی پروژه برق، ، شبیه سازی پروژه های برق، شبیه سازی برق قدرت، شبیه سازی مقاله برق قدرت، شبیه سازی مقالات برق قدرت، شبیه سازی پروژه برق قدرت، شبیه سازی پروژه های برق قدرت، شبیه سازی برق کنترل، شبیه سازی مقاله برق کنترل، شبیه سازی مقالات برق کنترل، شبیه سازی پروژه برق کنترل، شبیه سازی پروژه های برق کنترل، شبیه سازی برق الکترونیک، شبیه سازی مقاله برق الکترونیک، شبیه سازی مقالات برق الکترونیک، شبیه سازی پروژه برق الکترونیک، شبیه سازی پروژه های برق الکترونیک، شبیه سازی برق مخابرات، شبیه سازی مقاله برق مخابرات، شبیه سازی مقالات برق مخابرات، شبیه سازی پروژه برق مخابرات، شبیه سازی پروژه های برق مخابرات، شبیه سازی مکاترونیک، شبیه سازی مقالات مکاترونیک، شبیه سازی مقاله مکاترونیک، شبیه سازی مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقالات مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقاله مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقالات IEEE، شبیه سازی مقالات الزویر، شبیه سازی مقالات elsevier، شبیه سازی مقالات ای تریپل ای، شبیه سازی مقالات برق، شبیه سازی مقالات برق قدرت، متلب MATHLAB MATLAB مطلب، برق، برق قدرت، صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی برق، مهندسی برق قدرت، مقاله برق، مقاله برق قدرت، مقاله برق با متلب، مقاله برق قدرت با متلب، مقاله برق با گمز، مقاله برق قدرت با گمز