پروژه عمران

سفارش شبیه سازی و کد متلب مدلسازی رفتاری های زیر:
Cam clay
Modified Cam Clay
Sclay 1
Saniclay
مربوط به دروس خاک پیشرفته و الاستیسیته کارشناسی ارشد خاک و پی هستند


خرید و دانلود مدل سازی عددی،نتایج و خروجی پروژه زیر برای رشته عمران گرایش سازه:

بررسی شکل پذیری اتصال فلزی ساده با مقاومت تسلیم مختلف ورق ها


خرید و دانلود مدل سازی عددی،نتایج و خروجی پروژه زیر برای رشته عمران گرایش سازه:

تاثیر ژاکت بتنی بر روی عملکرد قاب هلی بتن مسلح


خرید و دانلود مدل سازی عددی،نتایج و خروجی پروژه زیر برای رشته عمران گرایش سازه:

تاثیر مقاومت بتن بر روی طول مفصل پلاستیک تیرستون بتن ارمه


خرید و دانلود مدل سازی عددی،نتایج و خروجی پروژه زیر برای رشته عمران گرایش سازه:

تاثیر تعداد آرماتورهای طولی و عرضی بر روی طول مفصل پلاستیک ستون بتنی