ترجمه تخصصی علوم پایهترجمه تخصصی علوم پایه

 ترجمه تخصصی رشته های  علوم پایه مثل ریاضیات، آمار، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، جفرافیا، تاریخ، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، زمین شناسی، هوا شناسی، فقه، علوم دینی و قرانی، فلسفه، روانشناسی، فوتونیک، شیمی کاربردی، شیمی تجزیه و سایر رشته ها توسط کارشناسی ارشد و دکتری رشته و گرایش مربوطه با بهترین کیفیت انجام می شود